บุคลากรแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

นางเยาวภา ราชคำ
Mrs. Yaowapa Rajakham
หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน: งานงบประมาณ, งานนโยบายและแผนหน่วยงาน, งานประเมินผลโครงการ
โทร. 2108, +668-4791-0064

นางบุษบา นครินทร์สาคร
Mrs. Bussaba Nakarinsakorn

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
โทร. 2108, +668-9275-7525

นางสาวอรนภา ศรีโคตร
Miss. Onapa Srikot

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา)
โทร. 2108, +669-3329-0485

นายรวี ภูบุญมี
Mr.Rawee Phuboonmee

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน: งานสารสนเทศเพื่องานบริหาร, งานเว็บไซต์และระบบสารสนเทศหน่วยงาน
โทร. 2109, +669-8161-5020 Line ID: rawee.pu

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?page_id=1722

%d bloggers like this: