งานบริหารงานทั่วไป


หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ชื่อ-สกุล: นางบุษบา นครินทร์สาคร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท: พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ติดต่อ: โทร. 2108, +668-9275-7525 E-mail: bussaba.na@rmuti.ac.th

หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ

ชื่อ-สกุล: นายศักดิ์ดา สมแสน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท: พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ติดต่อ: โทร. 2102, E-mail: sakda.so@rmuti.ac.th

หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อ-สกุล: นางเยาวภา ราชคำ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภท: พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ติดต่อ: โทร. 2108, +668-4791-0064 E-mail: yaowapa.pn@rmuti.ac.th

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?page_id=1765

%d bloggers like this: