Return to เกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

บนพื้นฐานความถูกต้อง เป็นมิตร และทำงานเป็นทีม

พันธกิจ

 1.  บริหารงานการเงิน งบประมาณ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส และประจำปี
 2. บริหารงานพัสดุ จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ และรายงานการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
 3. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ รวมทั้งฐานข้อมูลหน่วยงานด้านต่างๆ
 4. ให้บริการระบบงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 5. ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
 6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เป้าประสงค์

 1. พัฒนาแผน ระบบงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ ให้พร้อมเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
 2. วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณ และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
 3. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีมาตรฐาน
 4. ดำเนินการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เป็นไปตามแผนที่กำหนด และบริหารทรัพย์สินของหน่วยงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ควบคุม ดูแล รักษา ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และได้มาตรฐาน
 6. พัฒนาระบบแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
 7. พัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย และถูกต้อง

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?page_id=35

%d bloggers like this: