งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มเกี่ยวกับบุคลากร

 1. แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
 2. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน-update (ปรับปรุง 14/02/62)
 3. แบบฟอร์มใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว-update (ปรับปรุง 14/02/62) (Flowchart-การขออนุญาตลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว)
 4. แบบฟอร์มขออนุญาตลงนามปฏิบัติราชการ (ปรับปรุง 14/02/62)
 5. แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา
 6. แบบฟอร์มขออลาออก(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
 7. แบบฟอร์มขออลาออก(พนักงานฯ)
 8. แบบฟอร์มคำขอมีบัตร(ข้าราชการฯ)
 9. แบบฟอร์มคำขอมีบัตร(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
 10. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 11. แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
 12. ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกการจัดทำภาระงาน และตัวชี้วัดการปฏิบัตงาน

 

PM-36 การพัฒนาบุคลากร

 1. PM-36-1 หน้าปกคู่มือขั้นตอนการทำงาน การพัฒนาบุคลากร
 2. PM-36-12 คู่มือขั้นตอนการทำงานการพัฒนาบุคลากร
 3. FC-36A1 ผังการปฏิบัติงาน แผนการพัฒนาบุคลากร
 4. FC-36B1 ผังการปฏิบัติงาน การลาศึกษาต่อและการฝึกอบรม
 5. FC-36B2 การขอขยายระยะเวลาในการศึกษาต่อ
 6. FC-36B3 การฝึกอบรมภายนอก

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?page_id=548

%d bloggers like this: