ดาวน์โหลด/เอกสาร/แบบฟอร์ม/งานนโยบายและแผนหน่วยงาน

เอกสาร แบบฟอร์ม งานนโยบายและแผนหน่วยงาน

  1. RD01 – ง.4 คำชี้แจงค่าครุภัณฑ์
  2. RD02 – ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
  3. RD03 – ง.8 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (ปีงบประมาณ 2559-2560)
  4. RD04 – ง.8-ปรับปรุงเพื่อเสนอของบประมาณปี-2561 (ปรับปรุงเพื่อเสนอของบประมาณปี 2561)

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?page_id=613

%d bloggers like this: