คณะผู้บริหาร คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ด้วยความจงรักภักดี

12346388_942720769116141_8924682013378782497_n Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1255

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแถลงนโยบายในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ในการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่และบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์จรัญ มงคลวัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พันตรี ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์จันทิมา มณีโชติวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้บรรยายนโยบายเกี่ยวกับแผนการทำงานของแต่ละฝ่ายงาน ซึ่งให้สอดคล้องในการบริหารจัดการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในปีการศึกษา 2558 และได้รับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นของคณาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมกัน


Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1160

โครงการ “พัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “พัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2557 Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1020

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด ==>> เอกสารแนบ 1

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=931

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document

ขอเชิญ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและผู้สนใจ  เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  วันที่ 3 ก.ค. 56 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีฯ

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=922

Sitemaps by abhbass