เกี่ยวกับโครงการ


           ด้วย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กาหนดจัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้มาใช้ในการแข่งขัน เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ และกระตุ้นนักเรียนนักศึกษา ให้มีความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะทางวิชาการและสร้างความร่วมมือในการเรียนการสอน ตลอดจนการนาความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงนิทรรศการ ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

           ในการนี้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอเรียนเชิญส่งนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ในวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ภายใน วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

           สอบถามผู้ประสานงาน
                      คุณรัศนิยา กานนท์ โทร. 09 3539 4448 , 042 772 391 E-mail: rasaniya_kanon@hotmail.com
                      คุณอภิชาต ราชคำ โทร. 08 6237 9665, 042 772 391 E-mail: djton-apichat@hotmail.com

รายการการแข่งขันทักษะวิชาการ.

การแข่งขัน Chinese Singing contest


การแข่งขัน Korean Singing contest


การแข่งขันพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์


การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor


การประกวดภาพยนตร์สั้น E-San Short Film หัวข้อ “มูลมัง อีสาน”


การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์


การแข่งขันการจัดโต๊ะหมู่บูชา


การแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์


การแข่งขันทักษะทางด้านการจัดการ


การแข่งขัน FIT ROV Season 2


การแข่งขันการตอบปัญหา “ทักษะฟิสิกส์”


การแข่งขันทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ


การแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร


การแข่งขันทักษะช่างซ่อมบารุงรถยนต์


การแข่งขันการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน


การแข่งขัน English Singing contest


การแข่งขันอ่านค่าเครื่องมือวัดละเอียดเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์


การแข่งขันเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (SMAW)


การเขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์


การแข่งขันการจัดทาบัญชีครัวเรือน


การแข่งขันทักษะด้านการบัญชี


การแข่งขันทักษะวิชาชีพการโปรแกรมแบบลาดับ (PLC)


การแข่งขันการเขียนเรียงความ ประเภท ฉับพลัน


การแข่งขันประกวดดนตรีโฟร์คซอง


ดาวน์โหลดเอกสาร!
หนังสือเชิญ
สูจิบัตร
ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันทักษะวบิชาการ
ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน

งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ 3 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทร. 042 - 772391 โทรสาร 042 - 772392
คุณรัศนิยา กานนท์ โทร.093 5394 448,E-mail : rasaniya_ka@hotmail.com
คุณอภิชาต ราชคำ โทร. 065 2379665 E-mail : djton-apichat@hotmail.com

แผนที่และการเดินทาง