มี.ค. 24 2017

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

Untitled

download-now-button

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1543

พ.ย. 07 2016

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับปรับเปลี่ยนออกจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) และปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดการศึกษาของวิทยาเขต/คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา 2560
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา 2561

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1496

พ.ย. 01 2016

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

untitled-picture

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯระยะ 20 ปี (60-79).pdf

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1468

พ.ย. 01 2016

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

untitled-picture

ดาวน์โหลด >> แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-ฉบับที่-12-พ.ศ.-2560-2564

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1465

พ.ย. 01 2016

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

unnamed-2-crop-web

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
——————————————————
          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีนโยบายส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือมีความสามารถพิเศษ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีโอกาสทางการศึกษา จึงจัดสรรโควตาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเข้าศึกษาต่อ จึงได้กำหนดคุณสมบัติและกำ หนด
การรับสมัคร ดังเอกสารแนบ ดังนี้
  1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อโควตา-ปี-2560.pdf
  2. กำหนดการรับสมัครโควตา-2560
  3. ใบสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควตา-2560.pdf
  4. ค่าใช้จ่าย-ปวช..pdf
  5. ค่าใช้จ่ายระดับ-ปวส..pdf
  6. ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาตรี.pdf

 

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (คลิกที่นี่)

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1457

Older posts «