แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

Untitled

download-now-button

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1543

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับปรับเปลี่ยนออกจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) และปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดการศึกษาของวิทยาเขต/คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา 2560
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา 2561

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1496

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

untitled-picture

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯระยะ 20 ปี (60-79).pdf

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1468

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

untitled-picture

ดาวน์โหลด >> แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-ฉบับที่-12-พ.ศ.-2560-2564

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1465

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

unnamed-2-crop-web

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
——————————————————
          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีนโยบายส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือมีความสามารถพิเศษ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีโอกาสทางการศึกษา จึงจัดสรรโควตาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเข้าศึกษาต่อ จึงได้กำหนดคุณสมบัติและกำ หนด
การรับสมัคร ดังเอกสารแนบ ดังนี้
  1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อโควตา-ปี-2560.pdf
  2. กำหนดการรับสมัครโควตา-2560
  3. ใบสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควตา-2560.pdf
  4. ค่าใช้จ่าย-ปวช..pdf
  5. ค่าใช้จ่ายระดับ-ปวส..pdf
  6. ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาตรี.pdf

 

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (คลิกที่นี่)

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1457

ขอเชิญชวนนักปั่นและบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมรายการ‬ “FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร”

 

14680917_152593595200122_1310136377801793888_o Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1355

คู่มือการใชง้งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ESS)

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1298

การแข่งขัน Honda eco mileage challenge 18 กับทีมงานจำปาอีสาน

การแข่งขัน Honda eco mileage challenge 18 กับทีมงานจำปาอีสาน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา ด้วยสถิติ 1178.608 กม/ลิตร “ขอขอบคุณทีมงาน และผู้ให้การสนับสนุน”

 

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1275

คณะผู้บริหาร คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ด้วยความจงรักภักดี

12346388_942720769116141_8924682013378782497_n Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1255

เอกสารโครงการ พัฒนาระบบการทำงานของกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2558

1.ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ใช้ประกอบการดำเนินการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ

2.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

3.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานโอนย้าย ตัดโอน ลาออก ช่วยราชการ

4.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น

 

 

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/?p=1228

Older posts «