แบบฟอร์มโครงการ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

แบบฟอร์มโครงการ/ ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง

  1. RD01 – ง.4 คำชี้แจงค่าครุภัณฑ์
  2. RD02 – ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
  3. RD03 – ง.8 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (ปีงบประมาณ 2559-2560) 
  4. RD04 – ง.8-ปรับปรุงเพื่อเสนอของบประมาณปี-2561 (ปรับปรุงเพื่อเสนอของบประมาณปี 2561)

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2/