ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ)

 1. ส่วนที่ 1
 2. ส่วนที่ 2
 3. ส่วนที่ 3

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภททั่วไป)

 1. ส่วนที่ 1
 2. ส่วนที่ 2
 3. ส่วนที่ 3

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)

 1. ส่วนที่ 1
 2. ส่วนที่ 2
 3. ส่วนที่ 3

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร)

 1. ส่วนที่ 1
 2. ส่วนที่ 2
 3. ส่วนที่ 3

แบบสรุปคะแนนประเมิน แบบหมายเลข 1 – 6

 1. แบบหมายเลข 1-6

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 1. คำแนะนำในการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 2. ประกาศบัญชีค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 3. ประกาศภาระงาน บุคลากรสายสนับสนุน
 4. ประกาศภาระงาน บุคลากรสายสนับสนุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 5. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 6. ประกาศการกำหนดสมรรถนะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 7. ประกาศการกำหนดผู้ประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 8. ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81/