Print this หน้า

ดาวน์โหลด/เอกสาร/แบบฟอร์ม/สารสนเทศเพื่อการบริหาร

 

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล จัดทำรายงานประจำปี 2558

 1. แบบฟอร์ม – การจัดการความรู้
 2. แบบฟอร์ม – การประกันคุณภาพ
 3. แบบฟอร์ม – ครุภัณฑ์งบลงทุน
 4. แบบฟอร์ม – ความร่วมมือทางวิชาการ
 5. แบบฟอร์ม – งบประมาณ
 6. แบบฟอร์ม – จำนวนนักศึกษา+ผู้สำเร็จการศึกษา
 7. แบบฟอร์ม – บริการวิชาการ
 8. แบบฟอร์ม – บริหารงานบุคคล
 9. แบบฟอร์ม – ผลงานนักศึกษา-ผลงานอาจารย์
 10. แบบฟอร์ม – ผลงานสร้างชื่อเสียง
 11. แบบฟอร์ม – วิจัย
 12. แบบฟอร์ม – ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรัง………
 13. แบบฟอร์ม – หลักสูตรที่เปิดสอน
 14. แบบฟอร์ม – ห้องเรียน อาคาร

 

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2/

Translate »