ดาวน์โหลด/เอกสาร/แบบฟอร์ม/งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มเกี่ยวกับบุคลากร

 1. แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
 2. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 3. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
 4. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 5. แบบฟอร์มขออลาออก(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
 6. แบบฟอร์มขออลาออก(พนักงานฯ)
 7. แบบฟอร์มคำขอมีบัตร(ข้าราชการฯ)
 8. แบบฟอร์มคำขอมีบัตร(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
 9. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 10. แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
 11. ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกการจัดทำภาระงาน และตัวชี้วัดการปฏิบัตงาน

PM-34 การสื่อสารภายในและภายนอองค์กร

 1. FM34-01 บันทึกข้อความ
 2. FM34-02 รายงานการประชุม
 3. FM34-03 ใบนำส่งโทรสาร
 4. FM34-04 บันทึกการใช้โทรศัพท์ทางไกล
 5. FM34-05 แบบฟอร์มขอใช้บริการ
 6. FM34-06 แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์
 7. FM34-07 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่จัดส่งสื่อ

PM-36 การพัฒนาบุคลากร

 1. PM-36-1 หน้าปกคู่มือขั้นตอนการทำงาน การพัฒนาบุคลากร
 2. PM-36-12 คู่มือขั้นตอนการทำงานการพัฒนาบุคลากร
 3. FC-36A1 ผังการปฏิบัติงาน แผนการพัฒนาบุคลากร
 4. FC-36B1 ผังการปฏิบัติงาน การลาศึกษาต่อและการฝึกอบรม
 5. FC-36B2 การขอขยายระยะเวลาในการศึกษาต่อ
 6. FC-36B3 การฝึกอบรมภายนอก

  คู่มือการใช้งาน ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน มทร.อีสาน

 1. คู่มือการใช้งาน ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน มทร.อีสาน
 2. คู่มือการใช้งาน ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน มทร.อีสาน

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-3/