เกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ทั้งในระยะยาวระยะปานกลาง  และแผนปฏิบัติราชการประจำปี บริหารเงินงบประมาณติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส และประจำปี บริหารงานการเงิน พัสดุ จัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่าย จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์  ควบคุมและตรวจสอบพัสดุ และรายงานพัสดุ จัดทำเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ บันทึก สรุป และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ตามระบบงานสารบรรณที่ได้กำหนดไว้ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของสำนักจัดทำสำเนาเอกสารต่างๆ  การบริหารวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บเอกสารต่างๆ   จัดทำระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ช่วยในการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการงานด้านการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนต่างๆ ภายในคณะฯ และการให้บริการด้านงานยานพาหนะในการรับ-ส่งไปในสถานที่ต่างๆ

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจของคณะอุตสาหกรรมและเทค …

โครงสร้างการบริหารงาน

   

บุคลากรแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

      หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางบุษบา นครินทร์ส …

จรรยาบรรณข้าราชการ