«

»

Print this เรื่อง

แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านไอทีเพื่อสร้างชุมชนผู้จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานยกระดับการบริการสู่ยุค 4.0

แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านไอทีเพื่อสร้างชุมชนผู้จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานยกระดับการบริการสู่ยุค 4.0

 

หลักการและเหตุผล

          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547:11-17) ได้กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการศึกษาไว้ว่า เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและรวดเร็วที่สุดในยุคนี้ คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเข้ามาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกเกือบทุกอย่างและที่สำคัญคือ การสื่อสาร (Communication)  ซึ่งการบริหารในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง การบริหารจัดการและการตัดสินใจที่ดีคือการตัดสินใจอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเพียงพอซึ่งจะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดน้อยที่สุด จึงจำเป็นที่จะต้องแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการตัดสินใจในการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ของระบบสื่อสาร (Communication System) เพื่อให้ได้มาซึ่ง Information มากมายและมีประสิทธิภาพสูง กระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศและการนำไปใช้ โดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ( Information and Communications Technoloty : ICT ) ดังนั้น คนในยุดใหม่ที่จะอยู่ในสังคมโลกเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างกลมกลืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในด้าน ICT

          เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  สำหรับสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา  เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยสังคมแห่งภูมิปัญญา (Knowledge-Based  Economy)  จำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วทั้งสังคม  โดยอาศัยการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้  ประกอบกับภาครัฐจะต้องดำเนินการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในระบบการศึกษา ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการสร้างชาติที่มีวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและมีธรรมาภิบาล

          ดังนั้น  เว็บเว็บไซต์เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคน เจนวาย (Generation Y) หรือ “เด็กรุ่นใหม่” ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2543 อายุ 13-33 ปี เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที ทำให้วิถีชีวิตต้องการความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เว็บไซต์จึงเป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญสำหรับทุกคน เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข่าว การโฆษณาสื่อต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งสื่อสังคมออนไลน์ Social Network เช่น Facebook หรือ Google+ หรือ Twitter ที่สามารถตอบโจทย์การติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานที่ต้องดำเนินการโดยผู้มีวิชาชีพ มีประสบการและความชำนาญในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานมีความขนาดแคลนบุคลากรด้านนี้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติของบุคลากร และการดำเนินงานของหน่วยงานดำเนินไปด้วยความราบรื่นแม้อยู่ในสถานการณ์ที่บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้และต้องมีการปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างราบรื่น

 

วัตถุประสงค์

 

 1. ค้นหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารของคณะและอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 2. เพื่อจัดการความรู้และสร้างชุมชนนักปฏิบัติผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 3. เพื่อพัฒนางานเว็บไซต์หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีสามารถทำงานทดแทนกันได้ทันที

 

แนวปฏิบัติที่ดี

 • มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านไอที เพื่อสร้างชุมชนผู้จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานยกระดับการบริการสู่ยุค 4.0 ขอบบุคลากรผู้จัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน
 • มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความเห็น
 • มีการสกัดองค์ความรู้จากตัวบุคคล จัดทำเป็นคู่มือการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วย WordPress เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

 

 

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ

          ปัจจัยแห่งความสำเร็จ มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน และการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและผู้บริหาร ในการอนุมัติให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุก วันพุธ ของสัปดาห์ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี งบประมาณ 20,000 บาท ในปีงบประมาณ 2560 และโครงการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ งบประมาณ 2560 งบประมาณ 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการจัดการความรู้ในองค์กร

 

บทสรุป

          การจัดการความรู้ เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านไอทีเพื่อสร้างชุมชนผู้จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานยกระดับการบริการสู่ยุค 4.0 ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน มีกิจกรรมการสกัดความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะแนวปฏิบัติร่วมกัน จนได้แนวปฏิบัติที่ดีและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วย WordPress ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

 

ทีมงานการจัดการความรู้

 1. นายรวี  ภูบุญมี
 2. นางเยาวภา  ภารสำเร็จ
 3. นายชัยวัฒน์  หมั่นจิตร
 4. นายสิทธิพร  จันทร์มาเมือง
 5. นางสาวจันทร์จิรา นรสาร
 6. นางสาวขวัญชีวา
 7. นางสาวศิริรัก ลำดวน
 8. นางสาวพรทิพย์  อัคราช
 9. นางสาวอพิณญา อินธิจันทร์
 10. นางสาวเพ็ญพักตร์ ช่วยรักษา
 11. นางวารุณี กิติสุทธิ
 12. นางสาวรุ่งนภา สัตถาผล
 13. นางสุดารัตน์ รัตนกร
 14. นางสาวขวัญชีวา พรมทอง
 15. นายหาญณรงค์ นาเตย
 16. นางสาวดวงกมล อินทะแสน

 

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน_Page_1 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน_Page_2 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน_Page_315196077_1823189341233081_2018576208688711654_o15110260_1823189827899699_986032390122998766_o15110920_1823189737899708_1595419638317425003_o15110935_1823189241233091_1493914889182797371_o15111082_1823189491233066_3501841543930887323_o15122893_1823189137899768_2925360440816995512_o15123190_1823189791233036_4700893040438602759_o15123279_1823189074566441_6728993585737414654_o15123291_1823189237899758_1054205640395367747_o15123327_1823189257899756_7822259048996388338_o15123404_1823189487899733_2283455806840975602_o15123484_1823189134566435_963151157825558628_o15128938_1823189704566378_6646926894176344946_o15128998_1823189741233041_3780331621723227290_o15138454_1823189761233039_4638388125607540525_o15138538_1823189797899702_8780330712602776160_o15156926_1823189944566354_8935519970697750522_o15167446_1823189864566362_4895241671578677000_o15168702_1823189351233080_694006120736606475_o15195883_1823189591233056_3352888000868149032_o15196018_1823189327899749_7879123472235047089_o

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%8a/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

Translate »