Category Archive: การจัดการองค์ความรู้ (KM)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาออนไ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%81/

แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านไอทีเพื่อสร้างชุมชนผู้จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานยกระดับการบริการสู่ยุค 4.0

แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ: กิจกรรมแลกเปลี่ย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%8a/

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แผนกงานพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แผนกงานพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษา   …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%81/

แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการขออนุมัติเดินทางไปราชการ

          การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จะต้องมีการเ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3/

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ESS)

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b2/

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส Microsoft Security Essentials

ดาวน์โหลด Microsoft Security Essentials ไปที่เว็บไซต์ M …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81/

Microsoft Security Essentials โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเบาเครื่องและมีประสิทธ­ิภาพ

Microsoft Security Essentials คืออะไร Microsoft Securit …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%89/

พิมพ์ตัวเลขไทยในหนังสือราชการ(ทั้งเอกสาร) ง่ายนิดเดียว

มาดูขั้นตอนคร่าวๆ กันเลยครับ ดาวน์โหลด “ฟอนต์ไทยส …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7/

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ เรื …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a0/