กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดลงทะเบียนทะเบียน (1)

📆 คลิกเพื่อดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา 2560 📆

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%80/

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกี่ยวกับการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับปรับเปลี่ยนออกจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) และปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดการศึกษาของวิทยาเขต/คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา 2560
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา 2561

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99/

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

untitled-picture

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯระยะ 20 ปี (60-79).pdf

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-20/

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

untitled-picture

ดาวน์โหลด >> แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-ฉบับที่-12-พ.ศ.-2560-2564

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%81/

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ESS)

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b2/

Older posts «

» Newer posts

Translate »
Sitemaps by http://www.ajleeonline.com/