ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  แผนกงานฯ ทะเบียน
  แผนกงานฯ ทะเบียน


กำหนดการรับสมัคร
กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1. สมัครด้วยตนเอง   (โควตา รอบที่ 1)
จะสิ้นสุดใน 18 ต.ค. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
แผนที่เดินทาง คลิกที่นี่

2. สมัครผ่านเว็บไซต์   (โควตา รอบที่ 1)
จะสิ้นสุดใน 18 ต.ค. 2562
 คลิกที่นี่ เพื่อดูสาขาวิชาที่รับสมัคร
 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์
3. วันสุดท้ายของการรับสมัคร   (โควตา รอบที่ 1 ) 18 ต.ค. 2562 -
4. สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาที่มีการสอบ) 24 ต.ค. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   (โควตา รอบที่ 1) 31 ต.ค. 2562 ดูประกาศที่เว็บไซต์ แผนกฯงานทะเบียน
 ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ ตรวจสอบผล
6. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 31 ต.ค. - 8 พ.ย. 2562  ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
  http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration
7. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 31 ต.ค. - 8 พ.ย. 2562 ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
สาขาวิชาที่รับสมัครนักศึกษาใหม่.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 8051 สาขาวิชาโยธา สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 8061 สาขาวิชาเครื่องกล สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3 8071 สาขาวิชาการบัญชี สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4 8081 ช่างกลโรงงาน สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 8091 ช่างไฟฟ้ากำลัง สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6 8092 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 21011 สาขาวิชาออกแบบการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า
2 21051 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิศวกรรมอุตสาหการ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า
3 22011 สาขาวิชาช่างโยธา วิศวกรรมโยธา
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
 2. สำเร็จกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (เน้นวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า
4 23011 สาขาวิชาไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า
5 23021 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
6 23031 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
7 24011 สาขาวิชาช่างยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์,เครื่องกล,ยานยนต์
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
8 33011 สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) บริหารธุรกิจ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 หรือเทียบเท่า
9 33012 ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง วิศวกรรมไฟฟ้า
 1. - สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า

 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า

10 33051 สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
11 33054 การจัดการธุรกิจค้าปลีก บริหารธุรกิจ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
 3. (สอบสัมภาษณ์)
12 33071 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 21033 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) วิศวกรรมอุตสาหการ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม,เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล,หรือเทียบเท่าตามที่สาขากำหนด
2 21042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
3 21043 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) วิศวกรรมอุตสาหการ
 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม,เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล, ติดตั้งและซ่อมบำรุง, หรือ เทียบเท่า
4 22042 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
 3. (สอบข้อเขียน - สัมภาษณ์)
5 22043 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) วิศวกรรมโยธา
 1. จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, ช่างสํารวจ, เทคโนโลยีขนส่ง, การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า
 2. (สอบข้อเขียน - สัมภาษณ์)
6 23042 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 3. (สอบข้อเขียน – สัมภาษณ์)
7 23043 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า
 1. จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ช่างเครื่องมือวัด, ช่างไฟฟ้ากําลัง, ติดตั้งไฟฟ้า หรือเทียบเท่า
 2. (สอบข้อเขียน - สัมภาษณ์)
8 23053 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิศวกรรมไฟฟ้า
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า, ติดตั้งไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
9 23062 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอสิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์
 3. (สอบวัดแววครู - สัมภาษณ์)
10 23063 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า
 1. จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร, เทคนิคคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า
 2. (สอบวัดแววครู - สัมภาษณ์)
11 23092 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
12 23093 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า
 1. จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
13 24022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
14 24023 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) วิศวกรรมเครื่องกล
 1. จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเรือ, ช่างกลเกษตร, ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ เทียบเท่า
15 24033 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเกษตร, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคเครื่องกล หรือ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
16 24034 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่อมดื่ม วิศวกรรมเครื่องกล
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเกษตร, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคเครื่องกล หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
 2. (สอบสัมภาษณ์)
17 31032 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากำหนด
18 31042 สาขาวิชาอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์หรือเทียบเท่า
19 32053 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศิลปศาสตร์
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
20 33042 สาขาวิชาระบบสานสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
21 33043 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การพัฒนาเว็บเพจ, เทคโนโลยีสำนักงาน, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
22 33052 สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี) บริหารธุรกิจ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
23 33053 สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน 2 ปี) บริหารธุรกิจ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม, สายช่างอุตสาหกรรม, หรือประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า
24 33062 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (4 ปี) บริหารธุรกิจ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
25 33083 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
ปริญญาโท
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ปริญญาตรี
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 21012 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสัตวศาสตร์, สาขาสัตวบาล
 2. สอบสัมภาษณ์
2 21022 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสัตวศาสตร์, สาขาสัตวบาล, สาขาสัตวแพทย์
 3. สอบสัมภาษณ์
3 22012 สาขาวิชาพืชศาสตร์ พืชศาสตร์
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรม
 2. สอบสัมภาษณ์
4 23015 เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรม
 2. (สอบสัมภาษณ์)
5 24013 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เทียบโอน) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายคหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
 3. สอบสัมภาษณ์
6 25012 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
7 25032 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแลความงาม แพทย์แผนไทย
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 3. สอบสัมภาษณ์
8 25042 สาขาวิชาการบริบาลผู้สูงอายุ แพทย์แผนไทย
 1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบริบาลผู้สูงอายุ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. สอบสัมภาษณ์
ปริญญาโท
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวรัศนิยา  กานนท์

  หัวหน้างานบริการการศึกษา
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  โทร. 09 3539 4448

นายรวี  ภูบุญมี

  ผู้ดูแลระบบรับสมัครออนไลน์(โควตา)
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  โทร. 09 8161 5020
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชเวง  สารคล่อง

  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  โทร. 0 4277 2285