กำหนดการรับสมัคร
กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1. สมัครด้วยตนเอง (รอบรับตรง)
6 ม.ค. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
แผนที่เดินทาง คลิกที่นี่

2. สมัครผ่านเว็บไซต์ (รอบรับตรง)
6 ม.ค. 2563
 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์
3. วันสุดท้ายของการรับสมัคร (รอบรับตรง)
29 พ.ค. 2563
-
4. สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาที่มีการสอบ) ประกาศให้ทราบ ทุกๆ วันที่ 20 ของเดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สาขาที่ไม่มีการสอบ) สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ผ่านระบบสมัครสอบออนไลน์ ภายใน 5 วันทำการ (นับถัดจากวันที่สมัคร) ดูประกาศที่เว็บไซต์ แผนกฯงานทะเบียน
ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ ตรวจสอบผล
6. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 20 วัน (นับถัดจากวันที่ผ่านการคัดเลือก) ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อแสกน
7. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 20 วัน (นับถัดจากวันที่ผ่านการคัดเลือก)
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวรัศนิยา  กานนท์

  หัวหน้างานบริการการศึกษา
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  โทร. 09 3539 4448

นายรวี  ภูบุญมี

  ผู้ดูแลระบบรับสมัครออนไลน์(โควตา)
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  โทร. 09 8161 5020
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชเวง  สารคล่อง

  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  โทร. 0 4277 2285