กำหนดการรับสมัคร
กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1. สมัครด้วยตนเอง (โควตา รอบที่ 2)
18 ต.ค. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
แผนที่เดินทาง คลิกที่นี่

2. สมัครผ่านเว็บไซต์ (โควตา รอบที่ 2)
18 ต.ค. 2562
 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์
3. วันสุดท้ายของการรับสมัคร (รอบที่  2)
16 ธ.ค. 2562
-
4. สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาที่มีการสอบ) 21 ธ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   (โควตา รอบที่ 2) 27 ธ.ค. 2562 ดูประกาศที่เว็บไซต์ แผนกฯงานทะเบียน
ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ ตรวจสอบผล
6. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 27 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อแสกน
7. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 27 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวรัศนิยา  กานนท์

  หัวหน้างานบริการการศึกษา
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  โทร. 09 3539 4448

นายรวี  ภูบุญมี

  ผู้ดูแลระบบรับสมัครออนไลน์(โควตา)
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  โทร. 09 8161 5020
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชเวง  สารคล่อง

  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  โทร. 0 4277 2285