ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  แผนกงานฯ ทะเบียน
  แผนกงานฯ ทะเบียน


กำหนดการรับสมัคร
กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1. สมัครด้วยตนเอง   (โควตา รอบที่ 2)
จะสิ้นสุดใน 20 ก.พ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
แผนที่เดินทาง คลิกที่นี่

2. สมัครผ่านเว็บไซต์   (โควตา รอบที่ 2)
จะสิ้นสุดใน 20 ก.พ. 2562
 คลิกที่นี่ เพื่อดูสาขาวิชาที่รับสมัคร
 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์
3. วันสุดท้ายของการรับสมัคร   (โควตา รอบที่ 2) 20 ก.พ. 2562 -
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   (โควตา รอบที่ 2) 13 มี.ค. 2562 ดูประกาศที่เว็บไซต์ แผนกฯงานทะเบียน
 ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ ตรวจสอบผล
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 13 - 22 มี.ค. 2562  ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
  http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration
6. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 13 มี.ค. - 22 เม.ย. 2562 ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
สาขาวิชาที่รับสมัครนักศึกษาใหม่.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 8041 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี - ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00
- ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ํากว่า 3.00
2 8051 สาขาวิชาโยธา สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี - ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00
- ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ํากว่า 3.00
3 8061 สาขาวิชาเครื่องกล สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี - ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00
- ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ํากว่า 3.00
4 8071 สาขาวิชาการบัญชี สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00
- ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ํากว่า 3.00
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 21011 สาขาวิชาออกแบบการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

2 21051 สาขาวิชาสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิศวกรรมอุตสาหการ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

3 22011 สาขาวิชาช่างโยธา วิศวกรรมโยธา

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยา-คณิต หรือเทียบเท่า 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
  2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75

4 23011 สาขาวิชาไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.00 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

5 23021 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.00 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

6 23031 สาขาวิชาสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยา-คณิต หรือเทียบเท่า 
  -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.00 
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

7 24011 สาขาวิชาช่างยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์, เครื่องกล, ยานยนต์ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

8 33011 สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ เทียบเท่า 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

9 33051 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) บริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

10 33071 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

ปริญญาตรี
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 21033 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) วิศวกรรมอุตสาหการ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต, เทคนิคอุตสาหกรรม, เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล, ติดตั้งและซ่อมบำรุง, หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

2 21042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.25
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

3 21043 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) วิศวกรรมอุตสาหการ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์, ช่างออกแบบการผลิต, ช่างท่อและประสาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเขียนแบบเครื่องกล,ช่างเทคนิคการเชื่อมโละ, ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุง, ช่างเครื่องกล, หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.25

4 22042 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสํารวจ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

5 22043 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) วิศวกรรมโยธา

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, ช่างสํารวจ, เทคโนโลยีขนส่ง, การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50

6 23042 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

7 23043 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ช่างเครื่องมือวัด, ช่างไฟฟ้ากําลัง, ติดตั้งไฟฟ้า หรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 3.00 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.75

8 23053 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า, ติดตั้งไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

9 23062 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอสิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

10 23063 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์ - สื่อสาร, เทคนิคคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.00 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

11 23092 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

12 23093 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.00 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

13 24022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.25
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

14 24023 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) วิศวกรรมเครื่องกล

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเรือ, ช่างกลเกษตร, ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

15 24033 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ดังนี้
- จบการศึกษา หรือ กำลังสึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, เครื่องจักกลหนัก, หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.25
16 31032 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากำหนด เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

17 31042 สาขาวิชาอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

18 32053 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศิลปศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

19 33042 สาขาวิชาระบบสานสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

20 33043 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การพัฒนาเว็บเพจ, เทคโนโลยีสำนักงาน, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

21 33052 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

22 33053 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม, สายช่างอุตสาหกรรม, หรือประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

23 33062 สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
24 33083 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). สาขาวิชาการบัญชี 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50

ปริญญาโท
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 23044 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ปริญญาตรี
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 21012 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

2 21022 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    -
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกกลุ่มสาระหรือที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    -
 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

3 22012 สาขาวิชาพืชศาสตร์ พืชศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

4 22032 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พืชศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

5 23012 สาขาวิชาประมง ประมง

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

6 24013 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เทียบโอน) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

7 25012 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 )
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (สายวิทย์) ไม่น้อยกว่า 2.50
    - และ (สอบสัมภาษณ์)

8 25032 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแลความงาม แพทย์แผนไทย

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกกลุ่มสาระหรือที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

9 25042 สาขาวิชาการบริบาลผู้สูงอายุ แพทย์แผนไทย

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกกลุ่มสาระหรือที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

ปริญญาโท
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 21014 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สัตวศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาล การสัตวแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 23014 วิทยาศาสตร์การประมง ประมง

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประมง วิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม
    - 

3 25054 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวรัศนิยา  กานนท์

  หัวหน้างานบริการการศึกษา
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  โทร. 09 3539 4448

นายรวี  ภูบุญมี

  ผู้ดูแลระบบรับสมัครออนไลน์(โควตา)
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  โทร. 09 8161 5020
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชเวง  สารคล่อง

  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  โทร. 0 4277 2285