ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  แผนกงานฯ ทะเบียน
  แผนกงานฯ ทะเบียน


กำหนดการรับสมัคร
กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1. สมัครด้วยตนเอง   (โควตา รอบที่ )
จะสิ้นสุดใน 20 ก.พ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
แผนที่เดินทาง คลิกที่นี่

2. สมัครผ่านเว็บไซต์   (โควตา รอบที่ )
จะสิ้นสุดใน 20 ก.พ. 2562
 คลิกที่นี่ เพื่อดูสาขาวิชาที่รับสมัคร
 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์
3. วันสุดท้ายของการรับสมัคร   (โควตา รอบที่ ) 20 ก.พ. 2562 -
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   (โควตา รอบที่ ) 13 มี.ค. 2562 ดูประกาศที่เว็บไซต์ แผนกฯงานทะเบียน
 ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ ตรวจสอบผล
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 13 - 22 มี.ค. 2562  ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
  http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration
6. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 13 มี.ค. - 22 เม.ย. 2562 ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
สาขาวิชาที่รับสมัครนักศึกษาใหม่.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 8041 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี - ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00
- ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ํากว่า 3.00
2 8051 สาขาวิชาโยธา สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี - ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00
- ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ํากว่า 3.00
3 8061 สาขาวิชาเครื่องกล สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี - ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00
- ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ํากว่า 3.00
4 8071 สาขาวิชาการบัญชี สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00
- ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ํากว่า 3.00
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 21011 สาขาวิชาออกแบบการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

2 21051 สาขาวิชาสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิศวกรรมอุตสาหการ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

3 22011 สาขาวิชาช่างโยธา วิศวกรรมโยธา

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยา-คณิต หรือเทียบเท่า 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
  2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75

4 23011 สาขาวิชาไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.00 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

5 23021 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.00 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

6 23031 สาขาวิชาสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยา-คณิต หรือเทียบเท่า 
  -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.00 
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

7 24011 สาขาวิชาช่างยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์, เครื่องกล, ยานยนต์ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

8 33011 สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ เทียบเท่า 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

9 33051 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) บริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

10 33071 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

ปริญญาตรี
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 21033 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) วิศวกรรมอุตสาหการ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต, เทคนิคอุตสาหกรรม, เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล, ติดตั้งและซ่อมบำรุง, หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

2 21042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.25
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

3 21043 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) วิศวกรรมอุตสาหการ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์, ช่างออกแบบการผลิต, ช่างท่อและประสาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเขียนแบบเครื่องกล,ช่างเทคนิคการเชื่อมโละ, ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุง, ช่างเครื่องกล, หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.25

4 22042 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสํารวจ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

5 22043 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) วิศวกรรมโยธา

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, ช่างสํารวจ, เทคโนโลยีขนส่ง, การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50

6 23042 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

7 23043 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ช่างเครื่องมือวัด, ช่างไฟฟ้ากําลัง, ติดตั้งไฟฟ้า หรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 3.00 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.75

8 23053 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า, ติดตั้งไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

9 23062 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอสิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

10 23063 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์ - สื่อสาร, เทคนิคคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.00 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

11 23092 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

12 23093 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.00 
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

13 24022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.25
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

14 24023 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) วิศวกรรมเครื่องกล

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเรือ, ช่างกลเกษตร, ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

15 24033 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ดังนี้
- จบการศึกษา หรือ กำลังสึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, เครื่องจักกลหนัก, หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.25
16 31032 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากำหนด เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

17 31042 สาขาวิชาอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

18 32053 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศิลปศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

19 33042 สาขาวิชาระบบสานสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

20 33043 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การพัฒนาเว็บเพจ, เทคโนโลยีสำนักงาน, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

21 33052 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

22 33053 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม, สายช่างอุตสาหกรรม, หรือประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

23 33062 สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
24 33083 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา
    - ระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). สาขาวิชาการบัญชี 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน 
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75 
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50

ปริญญาโท
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 23044 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ปริญญาตรี
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 21012 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

2 21022 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    -
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกกลุ่มสาระหรือที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    -
 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

3 22012 สาขาวิชาพืชศาสตร์ พืชศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

4 22032 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พืชศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

5 23012 สาขาวิชาประมง ประมง

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

6 24013 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เทียบโอน) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

7 25012 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 )
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (สายวิทย์) ไม่น้อยกว่า 2.50
    - และ (สอบสัมภาษณ์)

8 25032 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแลความงาม แพทย์แผนไทย

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกกลุ่มสาระหรือที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

9 25042 สาขาวิชาการบริบาลผู้สูงอายุ แพทย์แผนไทย

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกกลุ่มสาระหรือที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

ปริญญาโท
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สังกัดสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
1 21014 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สัตวศาสตร์

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาล การสัตวแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 23014 วิทยาศาสตร์การประมง ประมง

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประมง วิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม
    - 

3 25054 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวรัศนิยา  กานนท์

  หัวหน้างานบริการการศึกษา
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  โทร. 09 3539 4448

นายรวี  ภูบุญมี

  ผู้ดูแลระบบรับสมัครออนไลน์(โควตา)
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  โทร. 09 8161 5020
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชเวง  สารคล่อง

  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  โทร. 0 4277 2285