ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  แผนกงานฯ ทะเบียน
  แผนกงานฯ ทะเบียน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 21011 สาขาวิชาออกแบบการผลิต ปกติ 2 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

2 21051 สาขาวิชาสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปกติ 2 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 21033 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) ปกติ 2 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต, เทคนิคอุตสาหกรรม, เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล, ติดตั้งและซ่อมบำรุง, หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

2 21042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ 4 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.25
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

3 21043 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) ปกติ 3 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์, ช่างออกแบบการผลิต, ช่างท่อและประสาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเขียนแบบเครื่องกล,ช่างเทคนิคการเชื่อมโละ, ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุง, ช่างเครื่องกล, หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.25