สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 21011 ออกแบบการผลิต(ปวส.) ปกติ 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์

- จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 3.00
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50

2.00 16,350.00 5,650.00

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 21033 เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)(ปริญญาตรี) ปกติ 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ออกแบบการผลิต, เทคนิคการผลิต, เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล, ติดตั้งและซ่อมบำรุง, หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 3.00
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
2.50 19,350.00 8,650.00
2 21042 วิศวกรรมอุตสาหการ(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ เทียบเท่า
- จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 3.00
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
2.50 20,850.00 10,150.00
3 21043 วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน)(ปริญญาตรี) ปกติ 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ออกแบบการผลิต, เทคนิคการผลิต, เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโละ, เครื่องมือกล, ติดตั้งและซ่อมบำรุง, ช่างแม่พิมพ์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเครื่องกล, หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 3.00
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
2.50 20,850.00 10,150.00