สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 22011 ช่างโยธา(ปวส.) ปกติ 2 ปี - จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ เทียบเท่า เน้นสายวิทย์ – คณิต
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
2.00 16,350.00 5,650.00

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 22042 วิศวกรรมโยธา(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศกษาระด ึ ับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา/ช่างสํารวจ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
2.00 20,850.00 10,150.00
2 22043 วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน)(ปริญญาตรี) ปกติ 3 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส).ช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, ช่างสํารวจ, เทคโนโลยีขนส่ง, การบริหารงานก่อสร้าง หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 3.00
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
2.00 20,850.00 10,150.00