ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  แผนกงานฯ ทะเบียน
  แผนกงานฯ ทะเบียน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 22011 สาขาวิชาช่างโยธา ปกติ 2 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
  1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยา-คณิต หรือเทียบเท่า 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
  2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 22042 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปกติ 4 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสํารวจ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

2 22043 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) ปกติ 3 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, ช่างสํารวจ, เทคโนโลยีขนส่ง, การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
  - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50