สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 23011 ไฟฟ้า(ปวส.) ปกติ 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยา-คณิต หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
2 23021 อิเล็กทรอนิกส์(ปวส.) ปกติ 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาเทียบเท่า
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยา-คณิต หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
3 23031 เทคนิคคอมพิวเตอร์(ปวส.) ปกติ 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยา-คณิต หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 23042 วิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
2 23043 วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน)(ปริญญาตรี) ปกติ 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). ไฟฟ้า, ติดตั้งไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 3.00
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3.00
3 23053 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)(ปริญญาตรี) ปกติ 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). ไฟฟ้า, ติดตั้งไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
4 23062 วิศวกรรมอิเล็กทรอสิกส์และโทรคมนาคม(ปริญญาตรี) ปกติ 5 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
5 23063 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน)(ปริญญาตรี) ปกติ 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). อิเล็กทรอนิกส, ์ อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป, อิเล็กทรอนิกสอ์ ุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส-์สื่อสาร, เทคนคิคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 3.00
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
6 23092 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
7 23093 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)(ปริญญาตรี) ปกติ 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50