สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 24011 ช่างยนต์(ปวส.) ปกติ 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์, เครื่องกล, ยานยนต์
- จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 3.00
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
2.00 16,350.00 5,650.00

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 24022 วิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือ กำลังศึกาษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ เทียบเท่า
- จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
2.50 20,850.00 10,150.00
2 24023 วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน)(ปริญญาตรี) ปกติ 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
-จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, ช่างจักรกลหนัก, ช่างกลเรือ, ช่างกลเกษตร, ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 3.00
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
2.50 20,850.00 10,150.00
3 24033 เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)(ปริญญาตรี) ปกติ 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ดังนี้
- จบการศึกษา หรือ กำลังสึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, เครื่องจักกลหนัก, หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.25
2.25 19,350.00 8,650.00