สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 24011 ช่างยนต์(ปวส.) ปกติ 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์, เครื่องกล, ยานยนต์
- จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 24022 วิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
- จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
2 24023 วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน)(ปริญญาตรี) ปกติ 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
-จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, ช่างจักรกลหนัก, ช่างกลเรือ, ช่างกลเกษตร, ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
3 24033 เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)(ปริญญาตรี) ปกติ 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ดังนี้
- จบการศึกษา หรือ กำลังสึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, เครื่องจักกลหนัก, หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.25