ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  แผนกงานฯ ทะเบียน
  แผนกงานฯ ทะเบียน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 24011 สาขาวิชาช่างยนต์ ปกติ 2 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์, เครื่องกล, ยานยนต์ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 24022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ 4 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.25
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

2 24023 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) ปกติ 3 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเรือ, ช่างกลเกษตร, ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
  - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

3 24033 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ปกติ 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ดังนี้
- จบการศึกษา หรือ กำลังสึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, เครื่องจักกลหนัก, หรือ เทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.25