ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  แผนกงานฯ ทะเบียน
  แผนกงานฯ ทะเบียน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 31032 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปกติ 4 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากำหนด เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00

2 31042 สาขาวิชาอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ ปกติ 4 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
    - เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.25
    - ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00