สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 33011 การบัญชี (รับ ปวช.)(ปวส.) ปกติ 2 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ เทียบเท่า
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) การบัญชี
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
2.00 15,350.00 4,650.00
2 33051 การจัดการ-การจัดการทั่วไป(ปวส.) ปกติ 2 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) บริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
2.00 15,350.00 4,650.00
3 33061 การบัญชี (รับ ม.6)(ปวส.) ปกติ 2 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ เทียบเท่า
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) การบัญชี
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
2.00 15,350.00 4,650.00
4 33071 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวส.) ปกติ 2 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) บริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
2.00 15,350.00 4,650.00

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 33042 ระบบสานสนเทศทางคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียนรู้
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
2.00 17,850.00 7,150.00
2 33043 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)(ปริญญาตรี) ปกติ 2 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
2.00 17,850.00 7,150.00
3 33052 การจัดการ-การจัดการทั่วไป(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียนรู้
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
2.50 17,850.00 7,150.00
4 33053 การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน)(ปริญญาตรี) ปกติ 2 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). สายบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม, สายช่างอุตสาหกรรม, หรือประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.50
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
2.00 17,850.00 7,150.00
5 33062 การบัญชี(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
2.00 17,850.00 7,150.00
6 33083 บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)(ปริญญาตรี) ปกติ 2 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). สาขาวิชาการบัญชี
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
- เรียนดีไม่น้อยกว่า 2.75
- ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
2.00 17,850.00 7,150.00