สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 8051 สาขาวิชาโยธา ปกติ 3 ปี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 8061 สาขาวิชาเครื่องกล ปกติ 3 ปี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3 8071 สาขาวิชาการบัญชี ปกติ 3 ปี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4 8081 ช่างกลโรงงาน ปกติ 3 ปี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 8091 ช่างไฟฟ้ากำลัง ปกติ 3 ปี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6 8092 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ 3 ปี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3