สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

× ขออภัยครับ! ยังไม่มีโปรแกรมวิชาที่เปิดรับสมัคร.

สาขาวิชาสัตวศาสตร์(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 21012 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปกติ 4 ปี
  1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสัตวศาสตร์, สาขาสัตวบาล
  2. สอบสัมภาษณ์
2 21022 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ปกติ 4 ปี
  1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสัตวศาสตร์, สาขาสัตวบาล, สาขาสัตวแพทย์
  3. สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์(ระดับปริญญาโท)

× ขออภัยครับ! ยังไม่มีโปรแกรมวิชาที่เปิดรับสมัคร.