สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์(ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 21012 สัตวศาสตร์(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี - จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม. 6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาลหรือที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์สัตวบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาโดยวิธี เทียบโอนรายวิชา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 (4 หรือ 5 ภาคเรียน)
2.00 19,350.00 8,650.00