ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  แผนกงานฯ ทะเบียน
  แผนกงานฯ ทะเบียน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

× ขออภัยครับ! ยังไม่มีโปรแกรมวิชาที่เปิดรับสมัคร.

สาขาวิชาสัตวศาสตร์(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 21012 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปกติ 4 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
  - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

2 21022 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ปกติ 4 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    -
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกกลุ่มสาระหรือที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
    -
 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

สาขาวิชาสัตวศาสตร์(ระดับปริญญาโท)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 21014 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปกติ 2 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา
    
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาล การสัตวแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง