สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาพืชศาสตร์(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

× ขออภัยครับ! ยังไม่มีโปรแกรมวิชาที่เปิดรับสมัคร.

สาขาวิชาพืชศาสตร์(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 22012 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปกติ 4 ปี
  1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรม
  2. สอบสัมภาษณ์