สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาพืชศาสตร์(ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 22012 พืชศาสตร์(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี - จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องหรือ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนรายวิชา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ น้อยกว่า 2.00 ( 4 หรือ 5 ภาคเรียน)
2.00 19,350.00 8,650.00