สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาประมง(ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 23012 ประมง(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี - จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาตรี สายเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอน รายวิชา
- มผลการเร ี ียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 (4 หรือ 5 ภาคเรียน)
0.00 19,350.00 8,650.00