สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 24013 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เทียบโอน) ปกติ 2 ปี
  1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายคหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
  3. สอบสัมภาษณ์