สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 24012 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี - จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย(ม.6) กลุ่มสาระเรียนรู้วิทย์ – คณิต ห รือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายคหกรรมหรือ ที่เกี่ยวข้อง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายคหกรรม ระดับปริญญาตรีสายคหกรรมเข้าศึกษา โดยวิธีเทียบโอนรายวิชา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (สายวิทย์) ไม่น้อยกว่า 2.00 (4 หรือ 5 ภาคเรียน)
2.00 19,350.00 8,650.00