สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย(ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรที่รับสมัคร
# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย แรกเข้า ต่อภาคเรียน
1 25012 การแพทย์แผนไทย(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี - จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของ สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (สายวิทย์) ไม่น้อยกว่า 2.50 (4 หรือ 5 ภาคเรียน)
- สอบคัดเลือก
2.50 19,350.00 8,650.00
2 25022 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม(ปริญญาตรี) ปกติ 4 ปี - จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย (ม. 6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห รือ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกกําลังศึกษาอยู่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0.00 19,350.00 8,650.00