สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาแพทย์แผนไทย(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

× ขออภัยครับ! ยังไม่มีโปรแกรมวิชาที่เปิดรับสมัคร.

สาขาวิชาแพทย์แผนไทย(ระดับปริญญาตรี)

# รหัสหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัคร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก เวลาเรียน แผนการเรียน วุฒิการศึกษา
1 25012 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปกติ 4 ปี
  1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
2 25032 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแลความงาม ปกติ 4 ปี
  1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  3. สอบสัมภาษณ์
3 25042 สาขาวิชาการบริบาลผู้สูงอายุ ปกติ 4 ปี
  1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบริบาลผู้สูงอายุ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3. สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาแพทย์แผนไทย(ระดับปริญญาโท)

× ขออภัยครับ! ยังไม่มีโปรแกรมวิชาที่เปิดรับสมัคร.