คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสาขา
  1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    1.1.1 สาขาวิชาการบัญชี (3 ปี) โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
    1.1.2 สาขาวิชาเครื่องกล (3 ปี) โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
    1.1.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (3 ปี) โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
    1.1.4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (3 ปี) โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
    1.1.5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (3 ปี) โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
    1.1.6 สาขาวิชาโยธา (3 ปี) โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
   
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดสาขา
  2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    2.1.1 สาขาวิชาการจัดการ (2 ปี) สาขาบริหารธุรกิจ
    2.1.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (2 ปี) สาขาบริหารธุรกิจ
    2.1.3 สาขาวิชาการบัญชี (2 ปี) สาขาบริหารธุรกิจ
    2.1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2 ปี) สาขาบริหารธุรกิจ
    2.1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (2 ปี) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
    2.1.6 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในระบบราง (2 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    2.1.7 สาขาวิชาช่างยนต์ (2 ปี) สาขาวิซกรรมเครื่องกล
    2.1.8 สาขาวิชาช่างโยธา (2 ปี) สาขาวิศวกรรมโยธา
    2.1.9 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (2 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    2.1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า (2 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    2.1.11 สาขาวิชาออกแบบการผลิต (2 ปี) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
    2.1.12 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (2 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
3. ปริญญาตรี สังกัดสาขา
  3.1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
    3.1.1 สาขาวิชาการจัดการ (2 ปี) สาขาบริหารธุรกิจ
    3.1.2 สาขาวิชาการจัดการ (4 ปี) สาขาบริหารธุรกิจ
    3.1.3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (2 ปี) สาขาบริหารธุรกิจ
    3.1.4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (4 ปี) สาขาบริหารธุรกิจ
   
  3.2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สังกัดสาขา
    3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี (2 ปี) สาขาบริหารธุรกิจ
    3.2.2 สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี) สาขาบริหารธุรกิจ
   
  3.3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
    3.3.1 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (4 ปี) สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศษสตร์
    3.3.2 สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ (4 ปี) สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศษสตร์
   
  3.4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
    3.4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์) (เทียบโอน 3 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    3.4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์) (4 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    3.4.3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 3 ปี) สาขาวิซกรรมเครื่องกล
    3.4.4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี) สาขาวิซกรรมเครื่องกล
    3.4.5 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์) (เทียบโอน 3 ปี) สาขาวิศวกรรมโยธา
    3.4.6 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์) (4 ปี) สาขาวิศวกรรมโยธา
    3.4.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน 3 ปี) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
    3.4.8 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
    3.4.9 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (สอบวัดแววครู-สัมภาษณ์) (เทียบโอน 3 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    3.4.10 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน 3 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    3.4.11 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    3.4.12 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (สอบวัดแววครู-สัมภาษณ์) (5 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
   
  3.5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
    3.5.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี) สาขาศิลปศาสตร์
   
  3.6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
    3.6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
    3.6.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    3.6.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิซกรรมเครื่องกล
    3.6.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิซกรรมเครื่องกล
 
4. ปริญญาโท
  4.1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (2 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า