คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คุณอภิชาต ราชคำ

หัวหน้างานบริการการศึกษา  โทร. 08-5761-9487
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ 3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

อาจารย์จรัญ มงคลวัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  โทร. 042-772-391 Fax. 042-772-392
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ 3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

Social Network

Facebook Fanpage  Facebook Fanpage
สอบถามออนไลน์  fit.hotline
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

-

หัวหน้างานบริการการศึกษา  โทร. -
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  โทร. - Fax. -
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
-

Social Network

Facebook Fanpage  -
Website  -
สอบถามออนไลน์  -
โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ยอดเปรม ภูกำเนิด

มือถือ 081-9844925  -
โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ 3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ

มือถือ 081-5097840   โทร. - Fax. -
โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ 3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

Social Network

สอบถามออนไลน์  Facebook Fanpage