เม.ย. 11 2017

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION)

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION)ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ฟองจัทร์ ตึก PRESIDENT มหาวิทยาลัยการจัการและเทคโนโลยีอีศเทิร์น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.umt.ac.th/

 

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/res/?p=152

เม.ย. 11 2017

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยฯ ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และจะประกาศผลผู้เสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kpi.ac.th/kpi-research-vii-2560.html

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/res/?p=150

มี.ค. 10 2017

แจ้งนักวิจัยที่มีความประสงค์ส่งโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2560

แจ้งนักวิจัยที่มีความประสงค์ส่งโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว

ประจำปีงบประมาณ 2560 ส่งมายังคณะฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 เมษายน 2560

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/res/?p=134

มี.ค. 09 2017

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรัฐบาลในทุกๆ ปี ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรในสังกัดทราบ หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัยฯ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามเอกสารต่างๆ ที่แนบท้ายข่าวนี้

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/res/?p=57