Monthly Archive: เมษายน 2017

เม.ย. 11 2017

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION)

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/res/?p=152

เม.ย. 11 2017

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/res/?p=150