Print this หน้า

แบบฟอร์มงานวิจัย

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

1. แบบเสนอโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย)

2. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย)

3. แบบเสนอแผนงานวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยชุด)

4. คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยชุด)

5. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

6. เอกสารแนบ 1-แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

7. เอกสารแนบ 2-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)

8. เอกสารแนบ3-ขั้นตอนการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

9.ผนวก 2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

10.ผนวก 3-ยุทธศาสตร์ชาติ

11.ผนวก 4-นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล

12.ผนวก 5-นิยามเกี่ยวกับการวิจัย  

13.ผนวก 6-ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

14.ผนวก 7-ตัวอย่างภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

15.ผนวก 8-ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

16. ผนวก  9-ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆที่เสนอขอในแต่ละปี(กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า  1 ปี)

17.ผนวก 10-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

18.ผนวก 11-ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

19.ผนวก 11-ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับข้อเสนอโครงการขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

20.ผนวก 12-แบบฟอร์มการขอพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

21.ผนวก12-แบบฟอร์มการขอพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

22.ผนวก 13-แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน

23.ผนวก 14-ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

24.ผนวก 14-ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

25.ผนวก 15-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

26.ผนวก16-ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

27.ผนวก17-แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี

แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการขออนุญาติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ มทร.

2. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ มทร.

3. ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับข้อเสนอโครงการขออนุญาตใช้สัตว์

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

 

 1. วจ-01 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการชุด)
 2. วจ-02 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว)
 3. วจ-03 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการชุดย่อย)
 4. วจ-04 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการชุด) 
 5. วจ-05 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการเดี่ยว) 
 6. วจ-06 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการย่อย) 
 7. วจ-07 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (โครงการชุด) 
 8.  วจ-08 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว)
 9. วจ-09 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (โครงการชุดย่อย)
 10. วจ-10 บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา (โครงการชุด)
 11. วจ-11 บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา (โครงการเดี่ยว)
 12. วจ-12  บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา โครงการชุด (ย่อย)
 13. วจ-13 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ลูกจ้างรายวัน (โครงการเดี่ยว)
 14. วจ-14 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ลูกจ้างรายวัน (โครงการชุดย่อย)
 15. วจ_15 สัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
 16. วจ-16 แบบฟอร์มภาระงานนักวิจัย
 17. วจ-17 แบบฟอร์มภาระงานผู้ช่วยนักวิจัย
 18. วจ-18 แบบรายงานความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
 19. วจ-19 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
 20. วจ-20 แบบสรุปผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
 21. วจ-21 บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินวิจัย (โครงการชุดย่อย)
 22. วจ-22 บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินวิจัย (โครงการชุด)
 23. วจ-23 บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินวิจัย (โครงการเดี่ยว)
 24. วจ-24 แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง
 25. วจ-25 แบบสรุปผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง
 26. วจ-26 บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานวิจัยฉบับร่าง/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และขอเบิกเงิน สนับสนุนการวิจัย งวดที่
 27. วจ-27 สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 เอกสารล้างใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1
 28. วจ-28 สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 เอกสารล้างใบสำคัญรับเงินงวดที่ 2-3
 29. ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัย
 30. สงป.301 ถ่ายทอดเทคโนโลยี (กำหนดการส่งทุกวันที่ 5 ของเดือน)
 31. สงป.301 องค์ความรู้ (กำหนดการส่งทุกวันที่ 5 ของเดือน)

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

 

 1. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยเดี่ยว(วจ.2 ด)
 2. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินชุดโครงการวิจัย (วจ.2 ช)
 3. แบบแสดงรายละเอียดการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน

 

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง

 1.   รายงานขอซื้อขอจ้าง
 2.   ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
 3.   ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 4.   ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
 5.   แบบประเมินผู้ขาย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินสนับสนุนงานวิจัย

 

 1. ใบสำคัญรับเงิน
 2. ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
 3. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
 4. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน

 

 1. แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
 2. แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ

 

 1. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย งบประมาณการวิจัย

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/res/?page_id=65