ขั้นตอนการส่งบทความ


“การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1”
The 1st Rajamangala Sakon Nakhon Conference “RSKC 2018”
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 (The 1st Rajamangala Sakon Nakhon Conference : RSKC 2018) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชนกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษารวมทั้งผู้ที่สนใจเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยมีผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร


รูปแบบและขอบเขตของบทความ

บทความวิจัยจัดทำเป็น ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ขนาด A4 จำนวน 4 - 8 หน้ากระดาษ ตามรูปแบบ Template ขั้นตอนและรายละเอียดในการส่งบทความแบบออนไลน์ได้ จากเว็บไซต์ http://www.fit.rmuti.ac.th/rskc2018 การรพิจารณาบทความดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา จำนวน 3 ท่านต่อบทความ บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารกาประชุมวิชาการ (Proceeding) RSKC2018 เมื่อลงทะเบียนบทความและต้องนำเสนอด้วยตนเองในการประชุมวิชาการ
เป็นบทความผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ) ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใน 7 กลุ่มสาขาวิชา


หัวข้อการประชุมวิชาการ

สาขางานวิจัยหรือบทความวิชาการ 7 สาขา ดั้งนี้
1) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2) สาขาเกษตรศาสตร์
3) สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5) สาขาบริหารธุรกิจ
6) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อสอบถามคณะประสานงาน

Paris

ผู้ประสานงาน

รศ. นสพ.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร

โทรศัพท์ 0 895 724 377


ผู้ประสานงาน

อาจารย์จรัญ มงคลวัย

โทรศัพท์ 0 818 738 569


ผู้ประสานงาน

อาจารย์วีระ ธันยาภิรักษ์

โทรศัพท์ 0 819 743 317


ผู้ประสานงาน

คุณอภิชาต ราชคำ

โทรศัพท์ 0 652 379 665

แผนที่การเดินทาง