ขั้นตอนการส่งบทความ

กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ (RSKC Conference)

Step 1
ลงทะเบียนส่งบทความ

15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ส่งผลงาน วิจัย งานวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์

Step 2
วันสุดท้ายของการส่งบทความ

28 กุมภาพันธ์ 2561

หมดเขต ส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper)

Step 3
พิจารณาผลงาน

1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

Step 4
ประกาศผลการ Accept บทความ

1 เมษายน 2561

ประกาศผลบทความที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอ

Step 5
ส่งบทความหลังแก้ไข

10 เมษายน 2561

วันสุดท้าย ส่งบทความวิจัยปรับปรุงแก้ไข

Step 6
ชำระค่าลงทะเบียน

17 – 18 พฤษภาคม 2561

ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนหน้างาน

Step 7
วันจัดประชุมวิชาการ

17 – 19 พฤษภาคม 2561

วันจัดประชุมวิชาการ

Step 8
วันจัดประชุมวิชาการ

19 พฤษภาคม 2561

ศึกษาดูงาน