ขั้นตอนการส่งบทความ

กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ (RSKC Conference)

Step 1
ลงทะเบียนส่งบทความ

วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2561

เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม (ขยายระยะเวลา) ผ่านระบบออนไลน์

Step 2
วันสุดท้ายของการส่งบทความ

วันที่ 20 มีนาคม 2561

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)

Step 3
ประกาศผลการ Accept บทความ

วันที่ 28 มีนาคม 2561

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

Step 4
ส่งบทความหลังแก้ไข

วันที่ 30 มีนาคม 2561

ประกาศผลงานวิจัย
ที่ได้รับคัดเลือกในการนาเสนอ

Step 5
ชำระค่าลงทะเบียน

17 – 18 พฤษภาคม 2561

ชาระเงินค่าลงทะเบียนการนาเสนอผลงาน (หน้างาน)

Step 6
วันจัดประชุมวิชาการ

17 – 18 พฤษภาคม 2561

วันจัดประชุมวิชาการ

Step 7
วันจัดประชุมวิชาการ

19 พฤษภาคม 2561

ศึกษาดูงาน