ขั้นตอนการส่งบทความ

ติดต่อสอบถามคณะประสานงาน

Paris

ผู้ประสานงาน

รศ. นสพ.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร

โทรศัพท์ 0 895 724 377


ผู้ประสานงาน

อาจารย์จรัญ มงคลวัย

โทรศัพท์ 0 818 738 569


ผู้ประสานงาน

อาจารย์วีระ ธันยาภิรักษ์

โทรศัพท์ 0 819 743 317


ผู้ประสานงาน

คุณอภิชาต ราชคำ

โทรศัพท์ 0 652 379 665