::  สายตรงคณบดี  ::
 
เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
เว็บไซต์งานบริหารงานทั่วไป
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :   1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  15
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,001
 เยี่ยมชมปีนี้ :  20,943
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  522,724
 IP :  3.84.182.112
 เริ่มนับวันที่  1 ก.ย. 2554
 
 
  เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข
  หมวด  แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ   วันที่  01-11-2561
Workshop

Slide

การใช้ Excel ในงานสำนักงาน

แบบฟอร์มเขียนโครงการ ง.8


เอกสารประกอบการอบรม ภาคบ่าย

Download โปรแกรมแปลผลแบบสอบถาม


สูตรคำนวณทางสถิติ

สูตร ค่าเฉลี่ย =((5*C4)+(4*D4)+(3*E4)+(2*F4)+(1* G4))/H4
สูตร S.D. =SQRT(((25* C4)+(16*D4)+(9*E4)+(4*F4)+(1*G4))/H4-(I4^2))
สูตรเกณฑ์การประเมิน =IF(I4>=4.51,"มากที่สุด",IF(I4>=3.51,"มาก",IF(I4>=2.51,"ปานกลาง",IF(I4>=1.51,"น้อย",IF(I4>=1,"น้อยที่สุด")))))
เกณฑ์การแปรผล
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับ  มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับ  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับ  น้อยที่สุด


เว็บไซต์สำหรับสร้าง QR Code  ได้ที่ => 

    ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี       ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป      
  สังกัด : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       โทรศัพท์ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       E-mail : rawee.pu@rmuti.ac.th
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2561-2564) 
  สรุปรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 
  ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 [edPex] 
  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ง.4.1 ง.5.1 และ แบบฟอร์มสรุปโครงการ 
   
 
© 2011 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042772391 Fax.042772392
Version 2015.1.26158