Website Database Management System

ระบบจัดการฐานข้อมูลเว็บไซต์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี.                  ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
Username :   
Password :   
     
------------------------------------------------------------------


ขอความร่วมมือ Manager ทุกท่าน !

1) โปรดพิจารณาความเหมาะสมของภาพในการใช้เพื่ออัพโหลดภาพประกอบ ตลอดทั้งความเหมาะสมของเนื้อความข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ . 2) โปรดติดตามข่าวสารที่ท่านปรับปรุงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกาศข่าวสาร กรุณาลบข่าวสารออกจากระบบด้วย เพื่อป้องกันการแออัดของข้อมูล .

ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นายรวี ภูบุญมี โทร 2108 Facebook: Rawee Phuboonmee

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011-2019
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนน พังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042-772391 โทรสาร 042-772392.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ:
นายรวี ภูบุญมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โทร 2108 Facebook: Phuboonmee Rawee