ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยุทธ ต้นวัน ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ช […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ช […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณพรรตศกร จรทอง ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี อาจา […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชุติพล มหาวีระ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี อาจา […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จีรภา เพลาวัน ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี อาจา […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วีระชัย จรบุรมย์ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี อาจา […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี อาจา […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ช […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา โชคเพิ่มพูล ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ช […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชัชฎา หล้าวงษ์ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี อาจา […]