ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสู่การประกอบอาชีพ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงกา […]

โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

วันที่ 17 พฤศจิกายน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมมอบนโยบายการจัดกิจกรรมชุมนุม และมอบใบประกาศจัดตั้งชุมนุมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและการบำเพ็ญประโยน์เพื่อสังคม

วันที่ 11 พฤศจิกายน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) “สหกรณ์จำลองสานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5”

วันที่ 11 พฤศจิกายน […]

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยเท […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา #2 16 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

ประกาศกำหนดการ ประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ คณะอุตสาหกรรม […]

ประกาศฯ ให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลผู้มีรายชื่อถูกถอนออกจากทะเบียนนักศึกษา “พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา” ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

ขอให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทียบโอน ดำเนินการกรอกข้อมูลและส่งเอกสารสำหรับเทียบโอนรายวิชา ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

MEA เปิดรับสมัครอบรม ”โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” เข้าอบรม ทดสอบและประเมิน (สัมภาษณ์) ประจำปี 2563 ฟรี 3 รุ่น และเตรียมให้บริการ MEA e-Fix

MEA เปิดรับสมัครผู้ท […]