ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไป
รองชนะเลิศ1
ชนะเลิศ
รับตรง MBA
รับตรง 65 – 2
รับตรง 65-1
News Update
1 พฤศจิกายน 2023ข่าวประกาศ/เรื่องด่วน / ประชาสัมพันธ์ทางสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [...] Read more...
21 กุมภาพันธ์ 2022ประชาสัมพันธ์ / ผลงานนักศึกษานักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ รับรางวัลชมเชย กิจกรรมที่ 8 Greenbize Star Challenge: Online Sale Live Conpettition ในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการผลิตสื่อ การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 [...] Read more...
21 กุมภาพันธ์ 2022flash slide / Main page / ประชาสัมพันธ์ / ผลงานนักศึกษานักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันด้าน E-sports ในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการผลิตสื่อ การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 [...] Read more...
21 กุมภาพันธ์ 2022Main pageสาขาบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบรับตรง (ไม่ต้องสอบเข้า) หลักสูตร ปวส. สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการบัญชีสาขาการจัดการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า สมัครออนไลน์ ตรวจสอบผลสมัคร รายงานตัวนักศึกษาใหม่ [...] Read more...
18 กุมภาพันธ์ 2022ประชาสัมพันธ์ / ผลงานนักศึกษาวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการผลิตสื่อ สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายเจษฎา เป้าจันทึก นางสาวจันทร์ฉาย ศรีมุกดา นางสาวนิตติญาพร จิกจักร์ นางสาวพัตราภรณ์ บัวโฮม และ นางสาวศิริพร ฤทธิร่วม โดยมี อาจารย์มานิต สานอก เป็นอาจารย์ควบคุมทีม [...] Read more...
18 กุมภาพันธ์ 2022ประชาสัมพันธ์ / ผลงานนักศึกษาวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ โดยอาจารย์ชัดชัย รัตนะพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ ประเภทการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ นอกจากนี้นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ (1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการผลิตสื่อ โดยมี อาจารย์มานิต สานอก เป็นอาจารย์ควบคุมทีม (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันด้าน E-sports โดยมี อาจารย์สีตลา วงศ์กาฬสินธุ์ เป็นอาจารย์ควบคุมทีม และ (3) รางวัลชมเชย ด้านกิจกรรม Greenbiz Star Challenge: Online Sales Live Competition โดยมี อาจารย์วิมลสิริ มุสิกา อาจารย์ดาริกา แสนพวง เป็นอาจารย์ควบคุมทีม [...] Read more...
22 ตุลาคม 2021flash slide / Main page / ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบโควตาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 64 รายละเอียดการสมัคร https://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=120 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ https://fit.rmuti.ac.th/quota/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 098-602-2754เว็บไซต์ : https://apra.skc.rmuti.ac.th/ [...] Read more...
10 กุมภาพันธ์ 2021flash slide / Main page / ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียน (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบโควตาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียน (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท 1. ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด 2. ช่องทางการสมัคร ช่องทางการสมัครสถานที่1. สมัครด้วยตนเองมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. สมัครผ่านระบบออนไลน์คลิกที่นี่ -> http://fit.rmuti.ac.th/admission 3. กำหนดการรับสมัคร โควตา รอบที่ 2 กิจกรรมสถานที่กำหนดการ1. รับสมัคร1. สมัครด้วยตนเอง2. สมัครผ่าน Websit ของมหาวิทยาลัย3. ผ่านสถานศึกษา ของผู้สมัคร1. รับสมัคร1. สมัครที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. http://fit.rmuti.ac.th/admission3. สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัครมายัง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร1. รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 ม.ค. – 31 พ.ค. 256ุ42. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. – 31 พ.ค. 256ุ43. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)วันที่ 18 ม.ค. – 31 พ.ค. 256ุ44. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์1. www.skc.rmuti.ac.th2. www.fit.rmuti.ac.th3. www.fit.rmuti.ac.th/admission4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 18 ม.ค. – 31 พ.ค. 256ุ45. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่1. http://www.skc.rmuti.ac.th2. http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration3. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่าน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 18 ม.ค. – 31 พ.ค. 256ุ4 4. หลักฐานการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนา) มีดังนี้ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1    ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ จำนวน   1  ฉบับ 5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา #รายการค่าธรรมเนียมปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโท1ค่าสมัครสอบคัดเลือก3003003003002ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,1001,1001,0001,5003ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,0001,0001,0003,0004ค่าประกันอุบัติเหตุ2002002002005รวม2,6002,6002,5005,000 6. สถานที่ส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครเลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160โทรศัพท์ 042 772 285 ต่อ 1203มือถือ 098 602 2754โทรสาร 042 772 158 [...] Read more...
17 พฤศจิกายน 2020flash slide / Main page / ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบโควตาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 1. ดาวน์โหลด! ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ประกาศ สาขาวิชาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา 1ดาวน์โหลด 2. ช่องทางการสมัคร ช่องทางการสมัครสถานที่1. สมัครด้วยตนเองมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. สมัครผ่านระบบออนไลน์คลิกที่นี่ -> http://fit.rmuti.ac.th/quota 3. กำหนดการรับสมัคร โควตา รอบที่ 2 กิจกรรมสถานที่กำหนดการ1. รับสมัคร1. สมัครด้วยตนเอง2. สมัครผ่าน Websit ของมหาวิทยาลัย3. ผ่านสถานศึกษา ของผู้สมัคร1. รับสมัคร1. สมัครที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. http://fit.rmuti.ac.th/quota3. สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัครมายัง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร1. รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน – 24 ธ.ค. 25632. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2563 – 8 ม.ค. 25643. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)วันที่ 9 มกราคม 25644. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์1. www.skc.rmuti.ac.th2. www.fit.rmuti.ac.th3. www.fit.rmuti.ac.th/quota4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 15 มกราคม 25645. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่1. http://www.skc.rmuti.ac.th2. http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration3. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่าน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 15 – 29 มกราคา 2564 4. หลักฐานการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนา) มีดังนี้ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1    ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ จำนวน   1  ฉบับ 5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา #รายการค่าธรรมเนียมปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโท1ค่าสมัครสอบคัดเลือก3003003003002ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,1001,1001,0001,5003ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,0001,0001,0003,0004ค่าประกันอุบัติเหตุ2002002002005รวม2,600 2,600 2,500 5,000 6. สถานที่ส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครเลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160โทรศัพท์ 042 772 285 ต่อ 1203มือถือ 098 602 2754โทรสาร 042 772 158 [...] Read more...
21 ตุลาคม 2020flash slide / Main page / ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบโควตาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 1. ดาวน์โหลด! ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ประกาศ สาขาวิชาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา 1ดาวน์โหลด สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ 2. ช่องทางการสมัคร ช่องทางการสมัครสถานที่1. สมัครด้วยตนเองมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. สมัครผ่านระบบออนไลน์คลิกที่นี่ -> http://fit.rmuti.ac.th/quota 3. กำหนดการรับสมัคร โควตา รอบที่ 1 กิจกรรมสถานที่กำหนดการ1. รับสมัคร1. สมัครด้วยตนเอง2. สมัครผ่าน Websit ของมหาวิทยาลัย3. ผ่านสถานศึกษา ของผู้สมัคร1. รับสมัคร1. สมัครที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร2. http://fit.rmuti.ac.th/quota3. สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัครมายัง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร1. รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 25632. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ1. ระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 25633. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ3. คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)วันที่ 21 พฤศจิกายน 25634. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์1. www.skc.rmuti.ac.th2. www.fit.rmuti.ac.th3. www.fit.rmuti.ac.th/quota4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 25 พฤศจิกายน 25635. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่1. http://www.skc.rmuti.ac.th2. http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration3. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่าน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 4. หลักฐานการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนา) มีดังนี้ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ www.skc.rmuti.ac.thสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1    ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน  1    ฉบับหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ จำนวน   1  ฉบับ 5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา #รายการค่าธรรมเนียมปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโท1ค่าสมัครสอบคัดเลือก3003003003002ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,1001,1001,0001,5003ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า1,0001,0001,0003,0004ค่าประกันอุบัติเหตุ2002002002005รวม2,600 2,600 2,500 5,000 6. สถานที่ส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครเลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160โทรศัพท์ 042 772 285 ต่อ 1203มือถือ 098 602 2754โทรสาร 042 772 158 [...] Read more...
2 มิถุนายน 2020flash slide / ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท ระบบรับตรง (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบรับตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กำหนดการรับสมัคร กิจกรรม สถานที่ กำหนดการ 1. ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเอง1. สมัครที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 12. Google Map เพื่อการเดินทางตั้งแต่ บัดนี้ 30 มิถุนายน 25632. สมัครผ่านระบบ Onlinehttps://bit.ly/2QRy0irหรือ http://fit.rmuti.ac.th/quotaตั้งแต่ บัดนี้ 30 มิถุนายน 2563 3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร) – โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมฯ– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี– คณะทรัพยากรธรรมชาติ – สมัครด้วยตนเอง ทราบผลทันที– สมัคร Online ทราบผล ภายใน 3 วัน4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)1. ทางเว็บไซต์ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=1481 2. ทางออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ http://fit.rmuti.ac.th/admission/?act=fnd ตั้งแต่ บัดนี้ 30 มิถุนายน 2563 5. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ ลงทะเบียนเรียน (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก)ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และ ลงทะเบียนเรียน ทางเว็บไซต์http://apra.skc.rmuti.ac.thhttp://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา   ตั้งแต่ บัดนี้ 30 มิถุนายน 2563 สมัครออนไลน์ ได้ที่นี่ คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ เอกสารประกอบการสมัคร ลำดับรายการเอกสารจำนวน1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1 ฉบับ2สำเนาทะเบียนบ้าน1 ฉบับ 3ใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1)– ผู้ที่กำลังเรียน ม.3 ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ใช้ 5 ภาคเรียน– ผู้ที่กำลังเรียน ปวส. หรือเทียบเท่า ใช้ 3 ภาคเรียน1 ฉบับ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ลำดับรายการค่าธรรมเนียมระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท1ค่าสมัครสอบคัดเลือก1002003004002ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (เรียกเก็บครั้งเดียวแรกเข้า) 6001,0001,0001,5003ค่าประกันของเสียหาย (เรียกเก็บครั้งเดียวแรกเข้า)1,0001,0001,0003,0004ค่าประกันอุบัติเหตุ200200200200รวม1,9002,4002,5005,100 หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่รับสมัคร 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร/สาขาวิชาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก1.1. ช่างโยธา1.2. การบัญชี1.3. ช่างกลโรงงาน– สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า– หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 (ม.3) หรือ เทียบเท่า คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 2.1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ 1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ3. เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2.2 ช่างไฟฟ้าระบบราง 1. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า2. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า 2.3 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 1. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง2. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า 2.4 ไฟฟ้า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า2.5 อิเล็กทรอนิกส์ – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า2.6 เทคนิคคอมพิวเตอร์ – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า2.7 ช่างโยธา – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) (เน้นวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า2.8 ช่างยนต์ – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์,เครื่องกล,ยานยนต์– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า2.9 ออกแบบการผลิต – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า2.10 ช่างกลโรงงาน – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า2.11 การบัญชี – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 หรือเทียบเท่า 2.12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า2.13 การจัดการ – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ 3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 3.1. วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 3.2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) เรียน 3 ปี (เทียบโอน) – จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า  3.3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 3.4. วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) เรียน 3 ปี (เทียบโอน)– จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเรือ, ช่างกลเกษตร, ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ เทียบเท่า   3.5. วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 3.6. วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 3.7. วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) เรียน 3 ปี (เทียบโอน)– จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม,เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล, ติดตั้งและซ่อมบำรุง, หรือ เทียบเท่า 3.8. วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ 4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 4.1. เทคโนโลยีอุตสาหการ (อส.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม,เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล,หรือเทียบเท่าตามที่สาขากำหนด 4.2. เทคโนโลยีไฟฟ้า (อส.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า, ติดตั้งไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า  4.3. เทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเกษตร, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคเครื่องกล หรือ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 4.4. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่อมดื่ม (อส.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเกษตร, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคเครื่องกล หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 4.5. วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ (อส.บ.) เรียน 4 ปี– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์หรือเทียบเท่า คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ 5. ครุศาสตรอุตสาหกรรมรบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 5.1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ.) เรียน 3 ปี (เทียบโอน)– จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร, เทคนิคคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า  5.2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์  คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ 6. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 6.1. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 6.2. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ 7. บริหารธุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 7.1. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (บธ.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การพัฒนาเว็บเพจ, เทคโนโลยีสำนักงาน, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 7.2. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (บธ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 7.3. การจัดการ (บธ.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม, สายช่างอุตสาหกรรม, หรือประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า  7.4. การจัดการ (บธ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ 8. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) ปริญญาโท หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 8.1 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศม.) แผน ก แบบ ก2 (เรียน 2 ปี) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ 9. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ปริญญาโท หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 8.1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. Plus International Certificate 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ให้นำประสบการณ์ในการทำงานมาพิจารณาร่วมและขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร2. เป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25625. มีคุณสมบัติตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ [...] Read more...
2 มิถุนายน 2020flash slide / Main page / ประชาสัมพันธ์ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMaster of Business Administration ชื่อปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)Master of Business Administration (MBA) โครงสร้างหลักสูตร แบบ ก แบบ ก2 – กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 6 หน่วยกิต – กลุ่มวิชาบังคับ* 18 หน่วยกิต – กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต – กลุ่มวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตแผน ข – กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 6 หน่วยกิต – กลุ่มวิชาบังคับ* 18 หน่วยกิต – กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต – การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ให้นำประสบการณ์ในการทำงานมาพิจารณาร่วม และขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษามีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562มีคุณสมบัติตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขั้นตอนการสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัครและคุณสมบัติด้วยตนเองให้ถูกต้อง โดยกำหนดให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครค่าสมัคร 300 บาทสามารถยื่นใบสมัครได้ในวัน และเวลาราชการ หลักฐานการสมัคร ใบสมัคร 1 ฉบับ ตามแบบฟอร์มของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน สำหรับแผน ก(2) (ให้ติดในใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติ่มหัวข้องานวิจัย) และแผน ข จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายแสกนไม่สามารถนำมาใช้ได้)สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ หรือสำเนาใบแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ และหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานของผู้สมัคร ให้แนบหนังสือรับรองที่มีผู้รับรอง 1 คน คือผู้บังคับบัญชา (กรณีผู้ที่ทำงาน)สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ปรากฎรูปถ่ายผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกันให้นำหลักฐานต้นฉบับที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ (ตามที่คณะกรรมการเรียกเพิ่ม) หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ คลิกที่นี่เพื่อ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ติดต่อสอบถาม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โทร. 042-772-391ผศ. ดร. จักเรศ เมตตะธำรงค์ โทร. 081-7939515 ผศ. ดร. เพชรไพรริน อุปปิง โทร. 085-6599767 ดร. ชารินี ไชยชนะ โทร. 082-1898693 [...] Read more...
29 มีนาคม 2019Main page / ประชาสัมพันธ์ / ผลงานนักศึกษา25 มี.ค. 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างคุณงามความดี มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ มีคณาจารย์สาขาบริหารธุรกิจและนักศึกษาเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรไพรริน อุปปิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลีนุช คนซื่อ อาจารย์วิมลศิริ มุสิกา อาจารย์สาวฐานิตย์ เกษร อาจารย์วิมลใย เทือกตาถา อาจารย์ทิพวรรณ์ ศิริมาตร อาจารย์ชารินี ไชยชนะ อาจารย์มินิต สานอก และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ [...] Read more...
24 มีนาคม 2019Main page / ประชาสัมพันธ์นักศึกษาโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลของนักศึกษา “การ​ประชุมวิชาการระดับ​ปริญญาตรี​ด้านคอมพิวเตอร์​ภูมิภาค​อาเซียน​ ครั้ง​ที่​ 7​ (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing)​” จาก​ 444 ผลงานของนักศึกษาทั่วประเทศ​และอาเซียน โดยผลงานของนักศึกษาคณะ​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ มทร.อีสาน​ วข.สกลนคร​ “ผ่านการพิจารณา” 6​ ผลงาน​ และสามารถคว้ารางวัล​ 2​ ผลงาน​ คือ​” ระดับ​ Very​ Good”​ และ​ “ระดับ​ Good” ​ #ผลรางวัล​ 2​ รางวัล​ ดังนี้​1. Very good = การพัฒนาออนโทโลยีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดสกลนคร2. Good = ระบบส่งเอกสารเพื่อขอกำหนดแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร [...] Read more...
22 มีนาคม 2019Main page / ข่าวทุนการศึกษา / ประชาสัมพันธ์22 มี.ค. 2562 สภาวิชาการ มทร. อีสาน มีมติ “เห็นชอบ” หลักสูตร ปวส. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ซึ่งผู้เข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจากซีพีออลล์ (CP ALL) และหลักสูตร ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร [...] Read more...
19 มีนาคม 2019Main page / ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี. และปริญญาโท นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถรู้ผลการรับสมัครในวันที่สมัคร พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=570 [...] Read more...
13 มีนาคม 2019Main page / ประชาสัมพันธ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน [...] Read more...
13 มีนาคม 2019Main page / ประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในวันที่ 13 มีนาคม 2562   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2562  ลงทะเบียนเรียน วันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2562  อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า) ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช.  ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส. ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน [...] Read more...
28 กุมภาพันธ์ 2019Main page / ประชาสัมพันธ์ / ผลงานนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ในระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ. 62 ได้รับ 3 รางวัลรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลบทความดีเด่นเหรียญทองแดง ประเภทนักศึกษาชื่อผลงาน “การถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน”          รางวัล : เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท          โดย :  นางสาวเกศินี เวยสาร และคณะ จากโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน : ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร และอาจารย์สาวิตรี บุตรศรี 2. รางวัลชมเชยโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา ชื่อผลงาน “การถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน”          รางวัล : เกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท          โดย :  นางสาวเกศินี เวยสารและคณะ โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน : อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร และอาจารย์สาวิตรี บุตรศรี 3. รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ ชื่อผลงาน “การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศโดยผ่านศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม”          รางวัล : เกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท          โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพรริน อุปปิง และคณะ โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ [...] Read more...
28 กุมภาพันธ์ 2019Main page / ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)หลักสูตรฐานการสมัคร1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา        จำนวน 1 ฉบับ4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล      จำนวน 1 ฉบับหมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน [...] Read more...
15 กุมภาพันธ์ 2019Main page / ประชาสัมพันธ์#ในการยื่นคำร้องต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน [...] Read more...
12 กุมภาพันธ์ 2019Main page / ประชาสัมพันธ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน This post has no tag [...] Read more...
12 กุมภาพันธ์ 2019Main page / ประชาสัมพันธ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน [...] Read more...
5 กุมภาพันธ์ 2019Main page / ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเรียนและกำหนดการสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26 กุมภาพันธ์ 2562สอบคัดเลือก 9 มีนาคม 2562ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 13 มีนาคม 2562ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 13 – 22 มีนาคม 2562นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2562สาขาวิชาที่มีการสอบ    http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=483 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน [...] Read more...
25 มกราคม 2019Main page / ประชาสัมพันธ์ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา2561 รอบ i*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**  ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ [...] Read more...
24 มกราคม 2019Main page / ประชาสัมพันธ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน [...] Read more...
22 เมษายน 2017Main page / ประชาสัมพันธ์ / ผลงานนักศึกษาคว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี (The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing, 20th – 22nd April 2017 at Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [...] Read more...
5 กุมภาพันธ์ 2016flash slide / Main page / ข่าวกิจกรรมนักศึกษาโครงการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [...] Read more...
11 กรกฎาคม 2015flash slide / Main page / ข่าวกิจกรรมนักศึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาข้อมูลทางการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร [...] Read more...
16 มิถุนายน 2015Main page / ข่าวกิจกรรมนักศึกษาโครงการหลักการศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสำเร็จในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ด่านศุลกากร จังหวัดหนองคาย โดย โปรแกรมวิชาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสนกลนคร  มีทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาดรวมทั้งสิ้น 25 คน [...] Read more...