ผศ.ดร.จักเรศ เมตตะธำรงค์

Author's posts

โครงการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

โครงการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1022

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาข้อมูลทางการตลาด…

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาความสามารถใ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=853

โครงการหลักการศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสำเร็จในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

โครงการหลักการศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสำเร็จใน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=809