อาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ในระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ. 62 ได้รับ 3 รางวัลรางวัล ดังนี้

1. รางวัลบทความดีเด่นเหรียญทองแดง ประเภทนักศึกษาชื่อผลงาน “การถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน”
          รางวัล : เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
          โดย :  นางสาวเกศินี เวยสาร และคณะ จากโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน : ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร และอาจารย์สาวิตรี บุตรศรี

2. รางวัลชมเชยโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา ชื่อผลงาน “การถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน”
          รางวัล : เกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
          โดย :  นางสาวเกศินี เวยสารและคณะ โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน : อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร และอาจารย์สาวิตรี บุตรศรี

3. รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ ชื่อผลงาน “การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศโดยผ่านศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม”
          รางวัล : เกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
          โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพรริน อุปปิง และคณะ โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1501

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2562

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา        จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล      จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1462

กำหนดการส่งข้อมูลคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

#ในการยื่นคำร้องต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1456

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

This post has no tag

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1451

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1448

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกำหนดการต่างๆ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครเรียนและกำหนดการ
สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26 กุมภาพันธ์ 2562
สอบคัดเลือก 9 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 13 มีนาคม 2562
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 13 – 22 มีนาคม 2562
นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2562
สาขาวิชาที่มีการสอบ    http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=483

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1444

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 รอบ Incomplete (I)

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา2561 รอบ i
*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

 ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1439

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1432

คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี

คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี (The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing, 20th – 22nd April 2017 at Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1479

โครงการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

โครงการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

20160204_101123 20160204_101134 20160204_101146 20160204_101158 Continue reading

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1022

Sitemaps by ajleeonline