โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาข้อมูลทางการตลาด…

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาข้อมูลทางการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558

ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

DSC02845 DSC02841 DSC02837 DSC02833 Continue reading

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=853

โครงการหลักการศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสำเร็จในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

โครงการหลักการศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสำเร็จในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558

ณ ด่านศุลกากร จังหวัดหนองคาย

โดย โปรแกรมวิชาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสนกลนคร 

มีทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาดรวมทั้งสิ้น 25 คน

11427687_809833699085952_6545623790368816242_n 11407215_809833475752641_4147388714581605100_n 11401253_809833772419278_6958594716848981014_n 11058270_809833672419288_7782321146737260188_n 11054316_809833745752614_6577660713534226865_n 10614316_809833912419264_7728906138372491137_n 10258555_809833562419299_6377625931871570504_n 10003017_809833622419293_7457038430470347301_n 1508058_809833819085940_8478322360421858306_n 1496661_809833865752602_9063257363351068168_n 1476378_809833512419304_3227952226914366813_n

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=809

โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการ BCIS Conference 2nd

                    โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีเพื่อ (๑) เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ (๒) เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาโครงการ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษารุ่นน้อง (๓) เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลงานด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี และ (๔) เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ “ว่าที่บัณฑิต” ที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงในการสรุปและนำเสนอผลงานของตนเองต่อไป

IMG_2032 IMG_2222 IMG_2219 IMG_2143 IMG_2136 IMG_2123 IMG_2122 IMG_2121 IMG_2117

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=796

โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับตลาด AEC

           โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมของนักสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์        เพื่อรองรับตลาด AEC ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านระบบสารสนเทศ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในตลาดแรงาน AEC ให้มากที่สุด

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

      1.  เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน AEC

      2.  เพื่อพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนนักศึกษาให้พร้อมเหมาะสมในตลาดแรงงาน AEC

      3.  เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อคุณภาพบัณฑิตในการเข้าสมัครงานกับสถานประกอบการในตลาดแรงงาน AEC

      4.  เพื่อให้การเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สามารถผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการผู้รับบริการ

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=779

นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) ได้รับรางวัล Grand Award AUC2 2015

           นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ อาจารย์อภิรักษ์ ทูลธรรม อาจารย์ ดร.อนุชาวดี อาจารย์ ดร.ชลีนุช คนซื่อ อาจารย์หทัยรัตน์ เทียบแสง อาจารย์กมล ช่วยรักษา สาขาวิชาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) นำทีมนักศึกษาร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUC2 2015) ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ผลงานนักศึกษาได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการดังกล่าว และ ได้รับรางวัล Grand Award รายละเอียดดังนี้

1.  Grand Award ชื่อผลงาน “การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บไซต์เพื่อตอบสนองผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Blended Learningผลงานโดย : นายนคร มิ่งมิตรวัน, นายวุฒิชัย ภาเพ็ญ, นายนฤเบศ แก้วปัฉชา อาจารย์ที่ปรึกษาโดย อาจารย์กมล  ช่วยรักษา ผศ.ชลีนุช  คนซื่อ และ อาจารย์ปริญญา  กิณเรศ

2. นำเสนอโปสเตอร์ (Poster) ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบข้อมูลพืชสมุนไพรไทย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร-หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโทผลงานโดย: นางสาวสุทธิดา นันทราช, นางสาวอริสา สมผล และ นางสาวศิรวดี แก้วอุ่นเรือน อาจารย์ที่ปรึกษาโดย อาจารย์อภิรักษ์  ทูลธรรม อาจารย์หทัยรัตน์  เทียบแสง และ อาจารย์สีตลา  วงศ์กาฬสินธุ์

3.  นำเสนอโปสเตอร์ (Poster) ชื่อผลงาน “การพัศนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธนาคารหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเถอพังโคน จังหวัดสกลนครผลงานโดย : นางสาวนิตยา พระสุรัตน์ และนางสาวรุมพร วงค์ตาทำ อาจารย์ที่ปรึกษาโดย อาจารย์สมพงษ์  วะทันติ  อาจารย์อนุชาวดี  ไชยทองศรี และ อาจารย์มานิตย์  สานอก

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=1490

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทิมา พรหมเกษ

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?p=539

Sitemaps by ajleeonline