CIVIL Engineering Major

สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


หัวหน้าสาขา

อาจารย์ ดร.โกวิท บุญรอด

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สาขาวิศวกรรมโยธา มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกด้าน ทั้งด้านความพร้อมของบุคลากรอาจารย์ ครุภัณฑ์เครื่องมือชั้นสูงสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพมากมาย การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สูงโดยอาจารย์ผู้สอนสู่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีทักษะสูง มีความชำนาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา 2566 นี้ สาขาวิศวกรรมโยธา รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างโยธา หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) แผนการเรียน 4 ปี และเทียบโอน 3 ปี และ หลักสูตรระดับปริญญาโท (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา ศึกษารายละเอียดได้โดยคลิกที่ปุ่ม รับสมัครนักศึกษา ด้านล่างนี้

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

รอบโควตา ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. – 4 พ.ย. 2565

[ สอบสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียน วันที่ 12 พ.ย. 2565 – ประกาศผล วันที่ 18 พ.ย. 2565 ]


Curriculum


Our Curriculum studies

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิศวกรรมโยธา รับนักศึกษาเข้าศึกษา 3 ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ช่างโยธา

 • รับสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
 • รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร หรือเป็นไปตามความเห็นชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวศ.บ.วิศวกรรมโยธา

 • วศ.บ.วิศวกรรมโยธา หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน)
  • รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธาหรือเทียบเท่าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
 • วศ.บ.วิศวกรรมโยธา หลักสูตร 4 ปี
  • รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
  • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
   สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
   • มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.75

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวศ.ม.วิศวกรรมโยธา

 • รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมขนส่ง สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สาขาวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ำหรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • รับผู้มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อัพเดทของเรา

ข่าวสารโยธา

ที่ตั้งและการเดินทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร. 042 772 391