The FIT E-BUDGET
ระบบบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย
และติดตามประเมินผล

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
About Us

     ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการตัดสินใจของหน่วยงานระดับคณะ ในมหาวิทยาลัย (The E-Budgets of Faculty) ระบบนี้จะเป็นระบบสำหรับควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน มีขอบเขตตั้งตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่าย การควบคุมการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน การประเมินผลโครงการ จนถึงการสรุปผลการเบิกจ่าย ข้อมูลเชิงสถิติสำหรับการวางแผนและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

Read More

  • กรอก Username โดยใช้อีเมล์มหาวิทยาลัยโดยตัด @rmuti.ac.th ออก
  • กรอก Password โดยใช้เบอร์โทรของท่าน
  • หมายเหตุ : ไม่ใช้รหัสเดียวกันบัญชีอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯTHE TEAM


Card image

เยาวภา ราชคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้พัฒนาและดูแลระบบ


Card image

นายศักดิ์ดา สมแสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พัสดุ-งบรายได้


Card image

นางสาวลักขณา โสตะภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พัสดุ-งบรายจ่าย


Card image

นางสาวดวงใจ จันทร์มาลา

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายการเงินCard image

นางสาวธัญพร ก้านเกษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายการเงิน

Card image

นางสาวพัชรา มาตราช

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่แผนงานTHE FIT E-BUDGET

ระบบบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายและติดตามประเมินผล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Contact US