The FIT E-BUDGET
ระบบบริหารงบประมาณและการเบิกจ่าย

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
About Us

     ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการตัดสินใจของหน่วยงานระดับคณะ ในมหาวิทยาลัย (The E-Budgets of Faculty) ระบบนี้จะเป็นระบบสำหรับควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน มีขอบเขตตั้งตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่าย การควบคุมการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน การประเมินผลโครงการ จนถึงการสรุปผลการเบิกจ่าย ข้อมูลเชิงสถิติสำหรับการวางแผนและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

Read More

  • กรอก Username โดยใช้อีเมล์มหาวิทยาลัยโดยตัด @rmuti.ac.th ออก
  • กรอก Password โดยใช้เบอร์โทรของท่าน
  • หมายเหตุ : ไม่ใช้รหัสเดียวกันบัญชีอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯTHE TEAM


Card image

เยาวภา ราชคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้พัฒนาและดูแลระบบ

Card image

นายศักดิ์ดา สมแสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พัสดุ-งบรายได้

Card image

นางสาวดวงใจ จันทร์มาลา

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายการเงิน

Card image

นางสาวลักขณา โสตะภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พัสดุ-งบรายจ่ายTHE FIT E-BUDGET

ระบบบริหารงบประมาณและการเบิกจ่าย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Contact US