ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
(EEF RMUTI)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เข้าสู่ระบบงบประมาณ กสศ. (EEF RMUTI-KPI SYSTEM)

About Us

     กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุน และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระนโยบายการบริหารงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในภายใต้ภารกิจ ต่าง ๆ ของกองทุนฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรจากสายอาชีพชั้นสูงถือเป็นกำลังคนที่มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาและสร้างความมั่งคั่งให้กับภาคการผลิตและเศรษฐกิจ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเริ่มจัดตั้งโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าที่สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน จากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 20 ล่างของประเทศ มีโอกาสศึกษาต่อสายอาชีพในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส จึงได้เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยคณะอุตสากรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน มีหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการด้วย อาทิเช่น คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จังหวัดนครราชสีมา การบริหารงบประมาณของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงถูกบริหารงานโดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Read More

Activities

ข่าว/กิจกรรมเด็กทุนเด็กทุนตัวอย่าง

นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งด้านการเรียน ความประพฤติ และการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ น้อง ๆ นักศึกษาทุนด้วยกัน และเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นางสาวบุษยมาศ ทิพย์คำมี
ปวส.ช่างไฟฟ้า (ปี 1) แผนงานทุน 5 ปี รุ่น 2

มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เผยแพร่สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ และผลงานลิขสิทธิ์

นางสาวหทัยชนก อาจอุดม
ปวส.ช่างยนต์ (ปี 1) แผนงานทุน 5 ปี รุ่น 2

มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เผยแพร่สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ และผลงานลิขสิทธิ์

นายเอกรินทร์ อินธิดา
ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง (ปี 3) แผนงานทุน 5 ปี รุ่น 3

มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เผยแพร่สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ และผลงานลิขสิทธิ์

โครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Social Link

Contact US