E-ShortCourse FIT


ขั้นตอนการใช้งานระบบเบื้องต้น
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบสอบมาตรฐานวิชาชีพออนไลน์

    ให้ท่านใส่ E-mail ที่ท่านใช้สมัครในระบบ สำหรับการ Login เข้าใช้งานระบบ และเมื่อเข้าระบบแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าสอบ ดังนี้

    1. เลือกรายวิชาที่ต้องการสอบ

    2. ทำข้อสอบ

    3. ตรวจดูผลคะแนน

    หมายเหตุ ท่านสามารถปริ้นผลคะแนนเก็บเป็นหลักฐานในการเข้าสอบได้

more...