ระบบสารสนเทศบริหารงานทรัพยากรบุคคล

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ระบบสารสนเทศบริหารงานทรัพยากรบุคคล

Human Resource Managemnet System (HRMS)
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร